eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimYazım ve Yayın İlkeleri


YAZI TESLİM KURALLARI

1. EKEV Akademi Dergisine telif, hazırlama metin (edisyon kritik), çeviri, kitap tanıtım ve değerlendirme,toplantı notları şeklinde gönderilen yazılar değerlendirmeye alınır.

2. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.

3. Yazılar daha önce bir kongre, sempozyum ve toplantıda bildiri şeklinde sunulmuşsa, tarih ve yer belirtmek şartıyla; yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

4. Dergimize yazı gönderimi sadece www.ekevakademi.org adresinde yer alan Makale Takip Sistemi (MTS) üzerinden üye olunarak yapılabilir.

5. MTS’ye Nüfus Cüzdanındaki gerçek isimle üye olunmalıdır. Çünkü buraya kaydedilecek isim sistem tarafından dergiye makale yazarı olarak kaydedilmektedir.

6. MTS’ye kaydedilen yazılar öncelikle editörlük tarafından Dergi Yazım ve Yayım İlkeleri bağlamında incelenir. Eğer yazar tarafından düzeltilmesi gereken kısımlar varsa yazı yazara iade edilerek düzenleme istenir.

7. Dergi Yazım ve Yayım İlkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez ve yayımlanmaz.

8. MTS’de editörlük tarafından onaylanan yazılar aynı sistem üzerinden en az iki hakeme gönderilir.Gerekli görüldüğü durumlarda çalışma ikiden fazla hakeme inceletilebilir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir. Hakemlerin önerileri editör tarafından titizlikle takip edilir. Dergi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak haklarına sahiptir. Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

9.Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilir. Bu itiraz incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur. 

10. Hakemler düzeltilmesini istedikleri yazının yayımlanmadan önceki halini görmeyi isteyebilirler. Bu durumda sisteme kaydedilen yazı otomatik olarak hakemin sayfasına düşer ve buradan hakem tarafından incelenir.

11. Hakemlerin raporlarını belirlenen sürede göndermeleri editörlük tarafından takip edilir. Belirlenen sürede raporların gelmemesi durumunda yazıya editörlük tarafından  yeni hakem ataması yapılır.

12. Hakem-editör, editör-yazar Makale Takip Sistemindeki mesajlar kısmından yazışabilir. Teklif ve ek uyarılarda bulunabilir.

13. Yayımına karar verilen yazının hangi sayıda yayımlanacağı mesajla yazara bildirilir.

14. Bütün süreçler elektronik ortamda gerçekleşir. 

15. Yazı amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ve bu çalışmanın yönteminin ele alındığı bir “Giriş” bölümü ile başlamalıdır. Yazının sonunda, elde edilen bulguların değerlendirildiği bir de “Sonuç” bölümü bulunmalıdır.

16. Yazılar tüm metin, 1,25 cm girintili paragraflar, notlar ve referanslar dahil, 12 punto Times New Roman harf karakteriyle ve 1,5 satır aralıkla, sayfanın iki yanından 4.5’ar, üstünden ve altından 3’er santimetrelik boşluk bırakılarak yazılmalı ve sağ alt köşeye sayfa numarası verilerek gönderilmelidir.

17. Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve  Türkçe ve İngilizce özet  (Abstract)bulunmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 5, en çok 7 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni 11 punto Times New Roman harf karakteriyle ve 1 satır aralığıyla  yazılmalıdır. 

18. Yazılar, notlar, tablo, şekil, grafik ve referanslar dahil 25 sayfayı geçmemelidir.Şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı, nakledildiyse alt yazıda kaynağı yazılmalıdır.

19. Tablo ve şekil adları, Times New Roman, 12 punto ve kalın, sola dayalı olmalıdır. Tablo ve şekil yazıları ise Times New Roman, 10 punto ve normal yazı tipiyle yazılmalıdır.Tablo adındaki her sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır. Tablo gösteriminde yatay çizgiler kullanılmalıdır.

20. Yazılar dizgi, düzeltme ve baskı işlemlerinin hızlandırılması açısından bilgisayarda yaygın olarak kullanılan yazım programlarıyla (Word for Windows veya Quark Macintosh) yazılmalıdır.

21. Gönderilecek yazılarda, yazı türleri (derleme / araştırma / yorum) ve bilim dalları da göz önüne alınarak şu sıra izlenmelidir: Türkçe başlık (büyük harf ile, en fazla 220 harf karakter), Özet (Türkçe) ve Anahtar kelimeler (Türkçe), İngilizce başlık (küçük harf ile), Abstract ve Keywords.

22. Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazar adları, editör tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler, yazıya editör tarafından eklenecektir. Yazılar sisteme eklenirken, yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.

23. Yazılarda sosyal bilimlerdeki yaygın olan kaynak gösterme yöntemlerinden APA Sistemi kullanılmalıdır. Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Varsa notlar metnin içinde numaralandırılıp, sayfa altında numara sırasına göre yerleştirilmelidirler.

24. Dergiye gönderilen çalışmalarda dil bilgisi kurallarına (imla, noktalama, açıklık, anlaşılırlık vs.) riayet etme mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden tamamen yazar sorumludur.

 

YAZIM KURALLARI ve KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ

EKEV Akademi Dergisine gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. İlahiyat alanındaki makalelerde MLA stili kullanılabilir, söz konusu stil ile ilgili bilgiler ayrı bir başlık altında aşağıda verilmiştir.APA-V kriterleri yazarların dikkate alacağı versiyon olmalıdır. Bununla birlikte kaynakça düzenlenirken Türkçeye uyarlanmış ve APA’nın istisnası olan hususlar da bulunmaktadır. Bu istisnalar şunlardır:

1. Kitapta yer alan bölümler/makaleler için İngilizce kullanılan “In” sözcüğü ve Türkçedeki karşılığı olan “içinde” sözcüğü kaynakçadan kaldırılmıştır.

2. Türkçede gün ve ay içeren tarihler önce gün, sonra ay şeklinde (örneğin 12 Kasım) yazılmalıdır.

APA 5. Basıma Göre Kaynak ve Referans Sistemi

1. Metin İçinde Kaynak Gösterme
Tek yazar, tek çalışma

Yazarın soyadı ve eserin yayımlandığı tarih verilir. Buna iliskin örnek üç değisik şekilde verilmiştir.

Sönmez (1998) Türkiye’deki bölgesel esitsizlikleri incelediği çalışmasında, ….dır.

Türkiye’deki bölgesel esitsizliklerin incelendiği bir çalısmada, …..dır (Sönmez, 1998).

Sönmez’in 1998’de yayınlanan çalısmasında, Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikler konusunda ….dır.

Son örnekte görüldüğü gibi, metin içinde, cümlede yazar ve yayın yılı belirtiliyor ise, ayrıca parantez içinde yazar ve tarih verilmez.

Doğrudan alıntılarda yazarın soyadı, tarih ve sayfa numarası verilmelidir. Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar içeriden, tek veya sık satır aralığı vererek, ana metinden daha küçük bir puntoyla (10 veya 11 punto), italik olmadan, tırnaksız yazılır. 

İlköğretimin birinci dönemi bedensel, zihinsel, duyuşsal ve sosyal gelişim açısından kritik bir dönem olup, bireyin kendini ve çevresini tanıması açısından en önemli gelişme bu dönemde gerçekleşmektedir. Bu dönemde çocuklar konuşma, okuma, yazma, aritmetik gibi temel becerileri, başkaları ile iletişim kurma yollarını, günlük yaşam için gerekli olan fiziksel becerileri ve toplumsal yaşamda geçerli olan ahlak değerlerini kazanmak durumundadır (Kuzgun,1992,s.40).

İki yazarlı çalışma
İki yazar varsa, her ikisinin de soyadı verilir.

Yöntem en genel anlamda ...... tanımlanır (Dembo ve Gibson, 1985).

Dembo ve Gibson’a (1985) göre ……………… ....... .... dır.

Doğrudan alıntılarda Yazarın soyadı, tarih ve sayfa numarası verilmelidir.

Dembo ve Gibson (1985,s.12) eğitimi “…………………………………………..” olarak tanılamaktadır.

Üç, dört ve beş yazarlı çalışma
Kaynağın ilk geçtiği yerde hepsi verilir. İzleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek “ve diğerleri” bağlacı konur.

William, Johns, Smith, Bruce ve Bradley (1994) ...... buldu. (İlk geçtiği yerde).
Williams ve diğerleri (1994) tarafından yapılan…….

Altı ya da daha fazla yazarlı çalışma
Metin içinde ilk belirtildiği yerde, ilk yazarın soyadı verilir, “ve diğerleri” diye devam edilir. Kaynakça listesinde her yazarın soyadı ve ilk adlarının baş harfleri verilir.

Sayılan ve diğerleri (2005)......

Gruplar (Yazar olarak)
Grup isimleri yazar gibi ele alınır (kurum, dernek, hükümet kurulusları ve çalışma grupları). Genellikle metin içinde her geçtikleri yerde yazılırlar. Bazı grup yazarlarının ismi ilk geçtiği yerde açıkça yazılır ve sonra kısaltılarak kullanılır.

Bir grup yazarın isminin kısaltılmasına karar verirken, su genel kurallar kullanılır: Kısaltmalar, okuyucu için yeterince bilgi verecek şekilde olmalıdır ve kaynakçaya da hiç bir güçlük olmadan yerleştirilebilmelidir.

İsim uzun, kısaltması kolaylıkla okunabilir ve biliniyor ise, ikinci ya da daha sonra geçtiği bir yerde kısaltma kullanılır. Eğer isim kısa ise veya kısaltma anlaşılmıyorsa, her geçtiği yerde açık adını yazmak daha yararlıdır.

Metin içinde ilk gösterme:
(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1991)

Daha sonraki göstermeler:
(MEB, 1991).

Aynı soyadlı yazarlar
Eğer kaynakça/kaynaklar listesinde iki veya daha fazla aynı soyadı olan Yazar varsa, metin içinde ilk adları da verilerek kullanılır. Hatta yayın yılları farklı olsa bile böyle kullanılması gerekir.

N. Özdemir (1985) ve M. Özdemir (1990) tarafından yapılan çalışmalarda…..

Aynı parantez içinde iki veya daha çok çalışma
Yayın yılına göre sıralanarak, aynı yazarların iki ya da daha çok çalışması düzenlenir. Basımda olan çalışma varsa, bu en sona konulur. Önce yazarların soyadları verilir, ardından her bir çalışma için sadece çalışma yılları verilir.

(Köklü ve Büyüköztürk, 1991, 1993).

(Balcı, 1984, 1990, 1993, basımda).

Aynı yazarın aynı yıl yaptığı çalışmaları
Yazarın birden fazla çalışmasını ayırt edebilmek için yıllardan sonra a,b,c harfleri kullanılır.

(Demir, 1990a, 1990b, 1990c; Yılmaz, 1992 basımda-a, 1992 basımda-b)

Yazarları farklı iki veya daha fazla çalışma
Bu tür çalışmalar aynı parantez içinde, soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek ve birbirlerinden noktalı virgül ile ayırarak verilir. Örneğin;

Çeşitli çalışmalar .... (Başaran, 1984; Bursalıoğlu, 1987; Taymaz, 1984).

Elektronik kaynaklarda metin içindeki gösterimi yazar ve yayın yılı biliniyorsa basılı kaynaklardaki gibi verilir.

Ayrıca;

 • İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur.

          Örneğin: (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009). Sancar (2009), kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Zizek’in kaynağı alınmaz.

 • Metin içinde kullanılan ikincil kaynakta alıntılanan birincil kaynak, makale yazarı tarafından hiç okunmamış ise o zaman

          Örneğin: Zizek’in ideoloji görüşündeki sorun (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009)… olarak belirtilir.

 • E-maille, telefonla, yüzyüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmelere dayalı bilgiler, metin içinde gösterilir, ancak kaynakçaya yazılmazlar.

          Örneğin: Martin Jay, “yapısalcı Marksizmin ABD'de asla güçlü olmadığını” söyledi (Martin Jay, kişisel görüşme, 21 Nisan 2003)

 • Klasik kitaplar, özgün tarih biliniyorsa şu örnekteki gibi yazılır: (Marx, özgün eserin tarihi/yararlanılan kitabın-makalenin tarihi)
 • Özgün eserden doğrudan bir alıntı yaparken çıkarılan sözcük/cümle(ler) parantez içinde üç noktayla (…) gösterilir.
 • Metin içindeki diğer kısa ve doğrudan alıntılar çift tırnakla yazılır. Çift tırnak içinde çift tırnak yer alamaz.
 • Bir dergiden ya da kitaptan kullanılan makalenin metinde başlığıyla belirtilmesinde de çift tırnak kullanılır.

          Örneğin:  Meyde Yeğenoğlu'nun makalesi (2003) “Öteki Mekanda Olmak: Post-Kolonyal Dünyada Göçmenlik ve Turizm” …..

 • Dilsel örnek olarak bir harf, sözcük veya cümle aktarılarak kullanılacaksa, bunlar italikleştirilirk, çift tırnak kullanılmaz.

          Örneğin: Derrida, differance ve difference arasında bir ayrım koyar.

 • Teknik bir terim sunuluyorsa ilk sunum cümlesinde italik yapılır, sonraki kullanımlarında yapılmaz.

          Örneğin: Yazar, sonraki bölümde ayrıntılı olarak anlatacağı meta analiz ile başlamaktadır.

 • Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımında alınmaz.

          Örneğin: Sonuçta 1957 yılında dış borçların karşılanabilmesi için Uluslar arası Para Fonu'na (IMF) başvurmak zorunda kalınmıştır. IMF, bu borçlanmayla Türk ekonomisine önemli bir figür olarak girmiştir.

 • Metin içinde yeniden basımı yapılmış eski bir kaynak kullanılıyorsa yatık çizgi (/) kullanılır.

          Örneğin: Freud (1923/1961), çalışmasında günlük hayattaki dil sürçmelerinin de bilinçaltında yer alan bastırılmış temsillerin bir tür dışa vurumu olduğunu ilk kez öne sürmüştür.

 • Karşılaştırma amaçlı olarak yatık çizgiyi değil kısa çizgiyi kullanın.

          Örneğin: Test-yeniden test güvenilirliği için (…)

 • İki noktadan sonra gelen cümlede ilk harf büyük başlamalı.

          Örneğin: Yazar bir noktayı açıkça belirtiyor: Açıklamalardan hiçbiri yeterince temellendirilmiş değildi.

 • Hiç yazarı olmayan bir kaynaktan aktarma yapılıyorsa, kaynakçada gösterilen şekliyle ve genellikle de başlığın bir kısmını içeren bir referanslı kullanım uygundur.

          Örneğin: Türkiye'de fen bilimleri alanındaki akademisyenler, sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademisyenlerden daha fazla yurt dışı bursu ile yüksek öğrenimlerini tamamlama fırsatı bulmuşlardır (“Türkiye Bilimler Akademisi Raporu”, 2005, s.20).

 • Sayfa numarası olmayan bir web belgesinden aktarma yapılıyorsa, paragraf numarası belirtilmelidir.

          Örneğin: Dursun, Avatar filmindeki hikayenin anti emperyalist veya ABD karşıtı olmadığını öne sürmektedir (Dursun, 2009, parag.10).

 • Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır.

          Örneğin: Siyaset Meydanı programında (…).

 • Ayrıca yeni veya teknik bir terim metin içinde ilk geçtiği anda italik yazılabilir, sonrasında italik yazılmaz.

          Örneğin: 1990'lardan sonra alımlama çalışmaları Türkiye'de de artış göstermiştir.

 • İngilizcede yaygın olan ifadeler ve kısaltmaları italik yazmayınız.

          Örneğin: a priori, vis-a-vis, per se vb… Metinde bir ifadeyi daha çok vurgulamak amacıyla italik yapmayınız.

 • Cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak verilir.

          Örneğin: Kırkbeş tezden yirmisi (…) metin analizi üzerineydi, kalan 15 tanesi üretim süreçlerinin ekonomi politiği ile ilgiliydi.

 • Bir ifadeyi aniden kesintiye uğratacak bir bilgi veriliyorsa, çift çizgi kullanılır.

          Örneğin: Bu iki katılımcı – biri ilk gruptan diğeri ikinci gruptan seçilmişlerdi- ayrı ayrı test edildiler.

 • Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz. - Metinde sadece tek ek var ise Ek olarak italik başlıklandırılabilir ve metinde böyle yer alabilir. Birden çok ek var ise Ek AEk B diye harflendirilerek sıralanabilir. Metin sonunda yer alan bu eklere başlıkları verilmelidir. ana metinde etiketleri ile belirtilmelidir. Örneğin: Türkiye'de yapılmış haber konusundaki doktora tezlerinin ve master tezlerinin konu dağılımına bakıldığında (Ek A ve Ek B), 1990'lardan itibaren bunların çoğunun temsil, ideoloji ve söylem meselelerine odaklandığı görülmektedir.

Metin içinde başlıklar ve altbaşlıkların sıralanmasında geçerli olan başlıklandırma formatı APA'da 5 düzey olarak ayırt edilmiştir. Metniniz karmaşık, hacimli ve dolayısıyla alt başlıklandırması çok ise 1.düzey, 2.düzey ve 3.düzey başlıklandırmayı kullanınız.

Metniniz çok karmaşık ve alt başlıklandırmaya fazla ihtiyaç duymuyor ise 1.düzey ve 2.düzey başlıklandırma formatını kullanınız.

Başlık düzeyi

APA Formatı

1.düzey

Merkezde, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer

2.düzey

Sola Yaslı, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer

3.düzey

Girintili, kalın, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

4.düzey

Girintili, kalın, italik, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

5.düzey

Girintili, italik, başlığın ilk sözcüğü Büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

Metniniz karmaşık ve fazla hacimli değilse, başlık ve alt başlıklarda sayılar veya harfler kullanmayınız. Yine metinde yer alan çeşitli türden ardışık sıralamalarda sayı yerine madde işaretlerini kullanmayı tercih ediniz.(kare, çizgi, yuvarlak vb.)

Tablo ve Şekiller

Tablo gösterimi ve isimlendirme, APA-V kriterlerine uyulmalıdır. Tablo ve şekiller, a) numara, b) başlık (ismi), c) çerçeve, ç) içerik ve d)dipnot (varsa) öğelerinden oluşur. Tablolar, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir. Tablo, metinden sonra 1 satır boşluk bırakılarak, her tabloya 1’den başlayarak, ardıl numaralar verilerek numaralandırılmalıdır. Tablo numarası normal ve başlıktaki sözcüklerin baş harfleri büyük, diğer harfler küçük olacak şekilde yazılabilir. Tablo başlığı italik ve sola dayalı, tablo içi normal olarak yazılmalıdır. Tabloda dikey çizgi kullanılmamalı, sadece tablonun en alt ve en üstünde koyu yatay çizgi kullanılmalıdır. Tablo numarasından sonra da (.) noktalama işareti konulmalıdır.

Şekil, metinden sonra 1 satır boşluk bırakılarak, her şekle 1’den başlayarak ardıl numaralar verilerek, numaralandırılmalıdır ve italik yazılmalıdır. Şekil başlığı normal ve sola dayalı, şekil içi de normal karakterlerle yazılmalıdır. Şekil numarasından sonra, (.) noktalama işareti konulmalıdır. Metin içinde şekil numaralarına, “Şekil 1 ’de görüldüğü” gibi biçiminde, referans verilmelidir.

Çeşitli biçimlerde hazırlanabilen tablo ve şekillerde başka kaynaklardan alınan bilgiler varsa, bu bilgilerin kaynağı, ayrıca açıklayıcı bilgiler gerekiyorsa bunlar tablo ve şekillerin altında gösterilmelidir.

 

2. Kaynakça Listesinde Kaynak Gösterme

Bir çalışmanın sonunda yer alan kaynakça listesi, çalışmayı belgeler ve her bir kaynağın yeniden bulunması ve tanımlanması için gerekli bilgiyi sağlar. Yazarlar, anlaşılır bir biçimde referansları seçmeli ve bu liste sadece çalışmanın araştırılması ve hazırlanmasında kullanılan kaynakları kapsamalıdır. Kaynaklar, kaynakça listesinde yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilir. Kitap ve dergi isimleri italik olarak yazılmalıdır. Kaynakça yeni bir sayfada başlatılmalıdır. Bir satıra sığmayan kaynak gösterimlerinde, ikinci satır 1.25 cm., içerden başlatılır.

Süreli Yayına İlişkin Genel Form
Yazarın soyadı, adının baş harfi ya da adı (Tarih). Makalenin Adı. Derginin Adı, Cilt (sayı), sayfa no. Dergi adı dısında derginin cilt numarası da italik yazılır. Yılda bir sayıdan fazla yayınlanan dergilerde cilt sayısı dısında bir de sıra sayısı veriliyorsa, cilt yanına parantez içinde derginin sayısı italik ya da koyu olmaksızın yazılır.

Süreli Yayın Örnekleri
Tek yazarlı, bir dergide makale

Boz, H. (2001). Kitle iletişim araçları ve suskunluk sarmalı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 32. (1–2), 41-48.

Bir dergide üç ya da dört yazarlı, makale
Borman, W.C., Hanson, M.A., Oppler, S.H., Pulakos, E.D. ve White, L.A.(1993). The people in organization. Organizational Management, 41, 21-30.

Altı ya da daha çok yazarlı, bir dergide makale
Kahraman R.C., Borman, C., Hanımgil, M., Özler, H., Perçin, D., ve Sergen, L.(1993). Kroner kalp rahatsızlığının belirlenmesinde rol oynayan faktörler. Sağlık Psikolojisi,12 (2), 301-307. 

Baskıda olan makale
Zekeriya, M., ve Kermenek, S.C. (Baskıda). Suçlu davranısların kalıtsal kökenleri var mıdır? Çocuk Psikolojisi, 17, 24-31.

Yazarsız, günlük gazetede makale
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The Washington Post, s. 12.

Sağlıklı yağ reçetesi. (4 Nisan 1993). Hürriyet, s.15.
          • Yazarsız çalısmalar, çalısmanın adının ilk kelimesine göre kaynakça listesine girer.

          • Metin içinde kaynak göstermede ise, kısa bir baslığın ilk bir ya da iki kelimesi parantez içinde verilir (“New Drug,” 1993). Aynı gösterim elektronik kaynaklar için de geçerlidir.

Abstract
Woolf, N., J., Young, S.L., Fanselow, M.S., and Butcher, L.L. (1991). Alteration in cortex by pavlovian conditioning. Society for Neuroscience Abstracts, 17, 480.

Eğer süreli yayının adı “abstracts” kelimesini içermezse, abstract adı ile nokta arasına, köseli parantez içinde, [abstract] yerleştirilir.

Doktora tez özetleri
Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation (Doctoral dissertation, Boston College, 2001). Dissertation Abstracts International, 62, 7741A.

Yıllık olarak yayımlanan süreli yayın
Fiske, S.T. (1993). Social cognition and social perception. Annual Review of Psychology, 44, 155-194.

Bir dergide çeviri makale
Bruce, T. Draine. (1994). Çocukların yaşamında oyunun rolü (Çev. A.F. Altınoglu). Eğitim ve Bilim, 18 (92), 64-69. (Orjinal makalenin yayım tarihi, 1970)

• Makale hangi dile çevrildi ise, makale adı o dilde verilir.
• Çevirenin adı, örnekte gösterildiği gibi makale isminden sonra parantez içinde verilir.
Çevirilerden yapılan alıntılar, metin içinde gösterilirken yazarın soyadından sonra, sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir. Örnek:

Bruce’e (1970/1994) göre ............ dır.

Kitaba İlişkin Genel Form
Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Baskı sayısı). Yayın Yeri: Yayınevi.

Kitap Örnekleri
Bursalıoğlu, Z. (2003). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. (7. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Mitchell, T.R. ve Larson, J.R. (1987). People in organizations (Third edition).New York: Mc Graw-Hill.

Timur, T. (2000). Toplumsal değişme ve üniversiteler. Ankara: İmge Kitabevi.

Kurumun yazarı ve yayımcısı olduğu kitap
Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990 (No.3209.1). Conberra, Australian Capital Territory: Author.

Devlet Planlama Teşkilatı. (2005). Ekonomik ve sosyal göstergeler (1950- 2004). Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı.

Bir editör (veya editörler) tarafından hazırlanmış kitap
Sayılan, F. ve Yıldız, A. (Ed.) (2006). Yaşam boyu öğrenme. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık.

Editörler tarafından yayına hazırlanmış bir kitapta bir makale ya da bölüm
Bjork, R.A. (1989). An adaptive mechanism in human memory. In H.L. Roediger and F.I.M. Craik (Ed.), Varieties of Memory and Consciousness (309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Gülmez, M. (2006). Kesintisiz insan hakları öğretimi ve eğitimi. F. Sayılan ve A. Yıldız. (Editörler).Yaşam Boyu Öğrenme. İkinci Baskı. Ankara: Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Pegem A Yayıncılık, s.84-105’deki makale.

• Önce makalenin ya da bölümün yazarı verilir.
• Henüz baskıda olan eserler için, yayın yılı yerine “baskıda” (in press) yazılır.
• Editör varsa editörden önce, yoksa kitabın adından önce “in” kelimesi yazılır (İngilizce bir eser için).

Çeviri Kitap
Hollingsworth, P.M. ve Hoover, K.H. (1999). İlköğretimde öğretim yöntemleri (Çev. T. Gürkan, E. Gökçe ve D.S. Güler).Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No 214. (Eserin orijinali 1991’de yayımlandı).

Freire, P. (1991). Ezilenlerin pedagojisi. (Çev. D. Hattatoglu ve Erol Özbek) İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. (Eserin orijinali 1982’de yayımlandı).

Çeviri kitaplardan yapılan alıntılar metin içinde gösterilirken yazarın soyadından sonra, sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir. Örnek:

Hollingsworth ve Hoover’e (1991/1999) göre ................ dır.

Freire (1982/1991) okuma yazma öğretiminde, ... dır.

Ansiklopedi veya sözlük
Türk Dil Kurumu. (1969). Türkçe sözlük (Genişletilmiş baskı). Ankara: TDK.

Ansiklopedi veya sözlüğün yazarı veya editörü varsa;

Sadie, S. (Ed). (1980). The new grove dictionary of music and musicians. (6th ed. 1-20). London: Macmillan.

Bir sempozyumda sunulan yayımlanmamış bir çalışma

Johnson, R.S. (1991, January). Early data on trauma symptom. Paper presented at the First International Congress of Medicine, San Diego, CA.

Köklü, N. (Kasım, 1996). Üniversite öğrencilerinin istatistik kaygı puanlarına etki eden faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumunda sunuldu, Ankara.

Doktora ya da Yüksek Lisans Tezleri

Üniversiteden elde edilen ve “Dissertation Abstracts International” (DAI)’da özetlenen doktora tezi
Ross, D.F. (1990). Unconscious transference (Doctoral dissertation, Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts International, 54, 25055.

Tezin bir kopyası kaynak olarak kullanıldıysa, DAI’nın cilt ve sayfa numaralarının yanı sıra tezin yılı ve üniversite adı verilir. Yılları farklı ise, metin içinde her iki yıl da kronolojik olarak verilir.

Yayımlanmamış doktora tezi
Öztürk, S. (2004). Türkiye’de üniversite özerkliğinin mali, akademik ve yönetsel boyutlarıyla kamu ve vakıf üniversiteleri için betimlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yayımlanmamış yüksek lisans tezi
Almedia, D.M. (1990). Fathers participation in family work. Unpublished master’s thesis, Canada: University of Victoria.

Kara, E. (1996). Öğretmenlerin statü düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Şehir adının verilmesi yeterli olmakla birlikte, eğer, tez başka bir ülkede yapılmış ise ve şehir yaygın olarak tanınmıyor ise, ayrıca ülke adı verilebilir.

İnternet Ortamından (Web Sayfalarından) Elde Edilen Bilgiler İçin Kaynakça Listesi Hazırlama

Yazarı ve Yayımlandığı Dergisi Belli Olan Bir Makale
Beach, D. (December 2003). A problem of validity in education research. Qualitative Inquiry, 9, 859 – 873. Web: http://qix.sagepub.com/cgi/reprint/9/6/859 adresinden 8 Ocak 2007’de alınmıştır.

Dykeman, B. F. (1994). The effects of motivational orientation, self-efficacy, and feedback condition on test anxiety. Journal of Instructional Psychology, 21(2), 114–120. EBSCOHost Academic Search Premier veritabanından 4 Haziran 2005’de alınmıştır.

Yazarı Belli Olmayan Ancak Yayımlandığı Dergisi Belli Olan Bir Makale
From character to personality. (1999, Dec). APA Monitor, 30 (11). Web: http://www.apa.org/monitor/dec99/ss9.html adresinden 22 Agustos 2000’de alınmıştır.

Tarihi ve yazarı olmayan
Gvu's 10th www user survey. (?) Retrieved August 19, 2005, from http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1998-10/

Öz (Abstract)
Rosenthal, Robert. (1995). State of New Jersey v. Margaret Kelly Michaels: An overview [Abstract]. Psychology, Public Policy, and Law, 1, 247– 271. Web: http://www.apa.org/journals/ab1.html 25 Ocak 1996’da alınmıştır.

MLA STİLİNE GÖRE KAYNAK VE REFERANS SİSTEMİ ( İLAHİYAT ALANI İÇİN)

İlahiyat ve din bilimleri ile ilgili yazılarda MLA STİL kullanılacaktır.

Dipnot kullanımında eserin ilk geçtiği yerde tam künye daha sonraki kullanımlarda kısaltılmış künye kullanılmalıdır.

a.Kitap:

Kitap yazarının soyadı veya meşhur adı, adı, eserin tam adı (italik), varsa çeviren (Çev.), tahkik eden (Thk.) veya sadeleştiren (Sad.), edisyon (Eds.) yayına hazırlayanın (Haz.) adı, soyadı, kaçıncı baskı olduğu, yayınevi (tercihe bağlı), yayın yeri ve tarihi, varsa cildi ve sayfası. Şayet baskı yeri yoksa (y.y), tarih yoksa (trs.) şeklinde kısaltılacaktır.

Örnek:

Cerrahoğlu, İsmail, Tefsîr Usûlü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 1988, C.1, s.55.

Tahkik

Yâkût el-Hamevî, Mu’cemü’l-Büldân, thk. Ferîd Abdülaziz el-Cündî, Beyrût, 1990, C.V, s.16.

Çeviri

Şehrûr, Muhammed, Lügavî Kur’ân Okumaları, Çev. Mustafa Ünver, Samsun 2001, s. 69.

b.Makale

Makale yazarının soyadı ve adı, makale adı (tırnak içinde ve italik), dergi veya eser adı (italik), çeviri vs. ise onların adı, derginin baskı yeri ve tarihi, cildi veya yılı, sayı numarası, sayfası.

Mehmed S. Hatiboğlu, “İlk Sufilerin Hadis/Sünnet Anlayışları Üzerine”, İslâmiyât, Ankara, 1999, C. 2, S. 3, temmuz-eylül, s. 15.

Dipnotta bir eserin ikinci ve daha sonraki kullanımlar

İlk geçtiği yerde tam künye ile verildikten sonra şayet tekrar kullanılacaksa parantez içinde daha sonraki kullanımdaki kısaltma yazılacaktır. İkici ve diğer kullanımlarda yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı cilt ve sayfa numarası yazılacaktır.

Örnek:

Ebü'l-Fazl Celalüddin Abdurrahman b. Ebî Bekr es-Suyûtî (911/1505), el-İtkân fî Ulûmi'l-Kur'ân, Thk. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrâhim, Dârü't-Türas, 3. bs., Kahire, 1985, C.1, s. 225. (el-İtkân) İlk Kullanım

es-Suyûtî, el-İtkân,  C.II, s. 22. (ikinci ve sonraki kullanımlar)

c. Basılmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri, tezler, kitap bölümleri aşağıdaki şekle uygun olmalıdır.

Yılmaz Öztuna, “Mesnevî”, Türk Ansiklopedisi, Ankara 1983, C.XXIV, s. 46

Mehmed Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih ve Deyimleri Sözlüğü, İstanbul 1993, C. II, s. 488

Özgel, İshak, Büyük Selçuklu Dönemi Müfessirleri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1996, s. 142

d-Yazma Eserlerde Kütüphane adı, kayıt numarası ve varak yazılacaktır.

Abdülmecid-i Sivâsî, Şerh-i Mesnevî, M E.B. Ank, Genel Kitâblık, nr 683, vr. 3b

e. Âyetler

Sure numarası / âyet numarası

Örnek

2/Bakara/56

f.Hadislere yapılan atıflarda Concordance usulü takip edilmeldir.

Örnek:

Buhârî, İmân 15.

g.Arapça eser isimleri ve müellif isimlerinin yazımında, ismi mensuplarda (lam-ı tarifler okunduğu gibi yazılacaktır)

er-Râzî ve el-Cezerî

Eser isimlerinde harfi cerler küçük yazılacak lâm-ı tarifler üst kesme ile ayrılacak okunduğu gibi yazılacaktır.

el-Burhân fî Ulûmi’l-Kurân”

NOT: Âyet, hadis veya diğer Arapça ibareler mutlaka yaygın olarak kullanılan fontlarda yazılmalı ve word’de farklı iki dilde kullanılabilir özelliğinde olmalıdır.

h.İnternet Siteleri:

Kitap ve makele referans sitemine ek olarak erişim tarihi ve http adresi verilecektir.

Beach, D.. “A problem of validity in education research”, Qualitative Inquiry, 9, 859 – 873. December 2003, Web: http://qix.sagepub.com/cgi/reprint/9/6/859 adresinden 8 Ocak 2007’de alınmıştır.

MLA Sistemine Göre Metin Sonunda Kaynak Gösterimi

1-      Kaynakça başka bir sayfada yazarların soyadına göre alfabetik sırayla düzenlenir. Yazar adı verilmemişse eser adı, eser kurum yayınıysa kurum adı dikkate alınır, eserin ve kurumun ilk harfine göre alfabetik sıralama yapılır.

2-      Kaynaklar iki yana yaslı, ilk satırda paragraf girintisi olmadan ikinci satırı 1,25 paragraf girintisiyle düzenlenir.

NOT: Kaynakçada kullanılan kaynakların ilk dipnottaki tam künye hali verilecektir. Buna ilave olarak sadece şayet kaynak eser birden fazla cilde sahip ise kaç cilt olduğu belirtilecektir. Makale ise derginin hangi sayfaları arasında olduğu bilgisi eklenecektir.

 

a.      Tek yazarlı kitap:

Günay, V. Doğan, Söylem Çözümlemesi,  İstanbul: Papatya, 2013.

b.      İki ya da üç yazarlı kitap:

Kıran, Zeynel ve Ayşe Kıran. Dilbilime Giriş. Ankara: Seçkin, 2006.

NOT: İkinci yazarın ismi aynen yazılmış, soyadı öne alınmamıştır çünkü ilk yazarın soyadına göre alfabetik sıralama yapılmaktadır.

c.       Üçün üzerinde yazarı olan kitap (ilk yazarın adından sonra diğer yazarlar kitaptaki sıraya göre verilir ya da ilk yazar adı verildikten sonra diğerleri denilir ve sonraki yazarlar verilmez.):

Örnek: Korkmaz, Zeynep ve diğer. Türk Dili ve Kompozisyon.  2. Baskı, Ankara: Ekin, 2007.

d.      Özel yazımı olan isimlerce yazılmış kitap: (Bazı yazarlar belirli isimlerle tanınmıştır ve bazı yazarların da soyadı bulunmamaktadır. Bunlarda ilk ad dikkate alınmalı gerekirse parantez içinde açıklama vermelidir.

Nazım Hikmet (Ran). La Fontaine'den Masallar. 1. Baskı, Ankara: YKY, 2012.

e.       Yazarı bilinmeyen eser (Uzun eser isimleri italik, kısa eser isimleri çift tırnak içinde verilir.)

Dede Korkut Öyküleri. İstanbul, Dilek yayınları, 1980.

f.       Çeviri ve editörlü kitap:

Merriam B. Sharan. Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçi Bir Rehber. Çev. Selahattin Turan. Ankara: Nobel, 2013.

g.      Tez

Karahan, Leman. Türkçe öğretiminde klâsik Türk edebiyatı eserlerinden faydalanma yolları (15-18.yy.). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Niğde Üniversitesi, 2010. 

h.      Elektronik Kaynak

Sağır, Mukim.  Ana Dil Mi, Ana Dili Mi?. 14 Temmuz 2014. ww.turkishstudies.net/Makaleler/1911810174_sagirmukim.pdf.

 Kısaltmalar

b.: Bin, ibn

bkz.: Bakınız

bs.: Baskı

C.: Cilt

Çev.: Çeviren

Der.: Derleyen

Ed.: Editör

Eds.: Edisyon

h.: Hicrî

Haz.: Hazırlayan

hk.: Hakkında

krş.: Karşılaştırınız

Ktp.: Kütüphane/Kütüphanesi

m.ö.: Milattan önce

m.s.: Milattan sonra

nr.: Numara

Nşr.: Neşreden

ö.: Ölümü

S.: Sayı

s.: Sayfa

Thk.: Tahkik eden

trs.: Tarihsiz

vr.: Varak

y.y.: Yayın yeri yok

MLA Sistemine Göre Metin İçi Kaynak Gösterimi

1-      Alıntılar

2-      MLA sisteminde uzun eserlerin (Roman, kitap, oyun vb.) başlıkları metin içinde eğik yazı ile; kısa eserlerin (şiir, tek öykü, makale vb.) başlıkları ise çift tırnakla normal yazıyla verilmelidir.

Örnek: Söylem Çözümlemesi kitabında Doğan Günay “Dil ile ilgili açıklamaları bir yerde sonlandırmak zordur” (15) demiş dilin açıklanmasının güçlüğüne dikkat çekmiştir.

Örnek: Mehmet Akif Ersoy’un “Ordunun Duası” şiiri dikkate değerdir (627-628).

3-      Yazar ve eser ismi belliyse alıntı sonrasında sadece sayfa numarası parantez içinde, aynı metinden yapılan alıntılar art arda veriliyorsa ve araya başka yazarlardan yapılan alıntılar girmemişse sadece sayfa numarası verilir. Araya farklı bir yazardan alıntı girmişse yazar ve eser ismi tekrar verilmelidir.


Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri