eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİ UYGULAMALARININ ÖZERK ÖĞRENMEYE VE YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ
Araştırmanın amacı, öğrenci özerkliği etkinlik uygulamaları ve öğrenci özerkliği temelinde gerçekleştirilen yazma çalışmalarının öğrencilerin özerk öğrenme becerilerine, yazmaya yönelik tutumlarına ve yazma motivasyonlarına etkisini belirlemektir. Araştırma, eylem araştırması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bir devlet ortaokulunun 7. sınıfında öğrenim gören öğrenciler arasından gönüllülük ilkesine göre seçilen 25 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Öğrenci Özerkliği Ölçeği, Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği ve Yazma Motivasyonu Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın etkinlik uygulamaları ve yazma çalışmalarını içeren uygulama süreci, 12 haftada tamamlanmıştır. Araştırmanın ilk altı haftası öğrenci özerkliği etkinlik uygulamalarını, ikinci altı haftası ise öğrenci özerkliği temelinde gerçekleştirilen yazma çalışmalarını kapsamaktadır. Araştırmada ön-test ve son-test şeklinde uygulanan ölçme araçlarından elde edilen verilerin analizi, SPSS 20.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçme araçlarından elde edilen öntest ve son-test puanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığı, bağımlı (eşleştirilmiş) örneklem t-testi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçekler ve alt boyutları arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde korelasyon analizi kullanılmıştır. Öğrenci özerkliği, yazma motivasyonu ve yazmaya yönelik tutuma ilişkin ön-test ve son-testler arasındaki etki büyüklüğü değerleri (Cohen d) belirlenmiştir. Araştırma ile öğrenci özerkliği becerisi kazandırmaya yönelik etkinlik uygulamaları ve öğrenci özerkliği temelinde gerçekleştirilen yazma çalışmalarının öğrencilerin öğrenme özerkliği becerilerini geliştirdiği, yazmaya yönelik tutumlarını ve yazma motivasyonlarını artırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yazma Becerisi, Öğrenci Özerkliği, Yazmaya Yönelik Tutum, Yazma Motivasyonu, Eylem Araştırması.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri