eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


SPOR YAPAN BİREYLERİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı farklı branşlarda spor yapan bireylerin teknoloji bağımlılık düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada Kars ili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde farklı spor branşlarına kayıtlı öğrencilerin farklı demografik özelliklerine göre teknoloji bağımlılık düzeyleri incelenmiştir. Çalışma genel tarama yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemi farklı branşlarda spor yapan toplam 339 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Güçlü ve Dilci (2015) tarafından geliştirilen “Teknoloji Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler yüzde (%), frekans (f), ortalama ( x ), ve standart sapma (SS) değerleri ile ifade edilmiştir. Verilerin analizinde parametrik testlerden T-testi, tek yönlü ANOVA testi ve Regresyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca gruplar arasındaki farkın hangi grup veya gruplardan kaynaklandığını belirlemek için Post-Hoc testlerinden Scheffe testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin teknolojik bağımlık düzeylerinde cinsiyet ve aile sosyo-ekonomik düzeyler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farkın oluşmadığını, yaş ve sosyal ağlarda geçirilen süre açısından ise istatistiksel olarak anlamlı bir farkın oluştuğunu göstermiştir. Buna ek olarak sosyal ağlarda geçirilen süreler ile teknoloji bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu da görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
por Yapan Bireyler, Teknoloji, Bağımlılık, İnternet Bağımlılığı, Sosyal Ağlar.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri