eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK İKLİM ALGISININ İŞGÖREN PERFORMANSI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ
Örgütlerde davranışların kabul edilebilir, kabul edilemez ya da uygulanamaz oluşuna ilişkin değerlendirme, o davranışın etik olup olmadığı kıstasına bağlıdır. Etik davranış olarak belirlenen davranışlar kabul edilebilir ve uygulanabilir davranışlar olup aynı zamanda yol göstericidirler. Etik; insan davranışlarının doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda kurallar dizinini oluşturarak tutum ve davranışların oluşturulmasında yol gösterici olurlar. Çalışanların işe karşı hissiyatı ve sağlığının bir göstergesi olan iş tatmini, çalışma karşılığında edindikleri ücret ile iş ortamında birlikte çalıştığı kişilerden hoşnut olması ve yaptıkları faaliyetlerinin sonucunda aldığı gönül rahatlığıdır. Örgütsel düzeyde başarının odak noktası olan performansta artış kendiliğinden ortaya çıkan bir aşama değildir. Performansın stratejik olarak algılanması ve yönetilmesi gerekir. Performans yönetimi, örgütte insan kaynaklarının en üst düzeyde potansiyelini gerçekleştirmesine yönelik olarak motive edilmesi bağlamında sistemli bir şekilde yönetilmesidir. Bu araştırmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının etik iklim algısının işgören performansı ve iş doyumu ile ilişkisinin tespit edilmesidir. Bu amaçla 2021 yılında Kütahya ilindeki 351 muhasebe meslek mensubundan 205’ine gönüllülük esasına göre nicel araştırma yöntemi olan anket tekniği ile ulaşılmıştır. Regresyon ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analiz sonucu elde ettiğimiz bulgularla Etik iklim ile İşgören performansı arasında (r=0,623), İş doyumu arasında ise (r=0,676) yüksek düzeyde pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucu Etik iklim algısının işgören performansını (β=0,640; p<0,05), iş doyumunu (β=0,614; p<0,05) pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Etik, Etik iklim, Performans, İşgören performansı, İş doyumu.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri