eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu araştırma ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarının ne düzeyde olduğunu ve öğretmenlerin öğretimsel liderliğe ilişkin görüşlerinin, cinsiyet, mesleki kıdem ve branş değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi 2012 - 2013 eğitim öğretim yılında Konya il merkezinde Meram ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 290 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Şişman (2002) tarafından geliştirilen Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları Anketi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde standart sapma, ortalama, t-testi, Anova ve Kruskal-Wallis H testinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları anketinin boyutlarından öğretim süreci ve öğrencilerin değerlendirilmesi en yüksek düzeyde, öğretmenlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi boyutunun ise en düşük düzeyde algılanan boyut olduğunu göstermiştir. Ayrıca, okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları gösterme düzeylerine ilişkin öğretmen algılarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı; sözel ve güzel sanatlar branşlarındaki öğretmenlerin algılarının sınıf öğretmenleri ve diğer branşlardaki öğretmenlere göre daha yüksek olduğu; öğretmenlerin mesleki kıdemleri ile okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarına yönelik görüşleri arasına anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının geliştirilmesi bağlamında tartışılmıştır.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Öğretimsel liderlik, okul müdürleri, ilköğretim kurumları

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri