eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile okumaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından ve aralarındaki ilişki bakımından incelenmesidir. Bu amaçla tarama modelinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise bu evren içinden basit tesadüfi örnekleme ile seçilen 433 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve “California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği”nin Kökdemir (2003) tarafından Türkçeye uyarlanmış hali ve Susar Kırmızı (2012) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16.0 paket programından faydalanılarak Kolmogorov Smirnov Normallik Testi, Man Whitney U, Kruskal Wallis H ve Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeylerinin orta düzeyde yoğunlaştığı, cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmazken, sınıf değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Okumaya yönelik tutumlarının ise genelde olumlu olduğu cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ancak sınıf değişkenine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile okumaya yönelik tutumları arasında ise düşük, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Adayı, Eleştirel Düşünme, Okuma, Tutum.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri