eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR SAĞLIK İNANÇ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmanın amacı sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin spor sağlık inanç düzeylerinin değerlendirilmesidir. Araştırmaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda öğrenim gören hafta 1 gün düzenli olarak beden eğitimi ve spor dersi alan 98 öğrenci (Kız=53 / Erkek=45) gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere Ertüzün (2013) tarafından geliştirilen 5 alt boyutlu “Spor Sağlık İnanç Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 23.0 istatistik paket program kullanıldı. Verilerin normallik sınaması yapılmış ve verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Normallik sınamasına göre elde edilen verilerin ikili karşılaştırılmasında Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi kullanılmış olup, gruplar arasında ki farklılığı belirlemek için Tamhane testi uygulanmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi 0.05 olarak alındı. Elde edilen bulgular incelendiğinde; spor sağlık inanç ölçeği alt boyutlarının cinsiyet bakımından karşılaştırılmasında; kız ve erkeklerin herhangi bir alt boyuta ilişkin sıra ortalamaları arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Ölçeğe ait alt boyutların yaş bakımından karşılaştırılmasında ise algılanan ciddiyet, algılanan engeller, fiziksel yarar ve öz etkililik alt boyutlarına ilişkin anlamlı farklılık tespit edilmez iken, 21 yaş ve üzerinde olan katılımcıların psikolojik yarar alt boyutu sıra ortalamalarının 17-20 yaş arasında ki katılımcılardan anlamlı ölçüde yüksek olduğu görülmüştür (P<0,05). Ölçeğe ilişkin alt boyutların refah düzeyi bakımından çoklu karşılaştırılmasında; algılanan ciddiyet ve öz etkililik alt boyutları için refah düzeyi kötü olan bireylerin refah düzeyi normal olan bireylerden, fiziksel yarar alt boyutu için ise refah düzeyi kötü olan bireylerin, refah düzeyi normal ve iyi olan bireylerden anlamlı ölçüde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (P<0,05). Algılanan engeller ve psikolojik yarar alt boyutları için ise refah düzeylerine göre herhangi bir anlamlı fark belirlenmemiştir

Anahtar Kelimeler
Spor, Sağlık, İnanç, Sağlık Hizmetleri, Öğrenci

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Dergimizin ICOAEF Özel sayısı yayımlanmıştır.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir. 

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri