eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖĞRETMENLERİN ÇOK KÜLTÜRLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İNFORMEL İLETİŞİM
(Informal Communication With the Multicultural Personality Traits of Teachers )

Yazar : ESEF HAKAN TOYTOK  Muhammet Behçet YILDIRIM  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 77
Sayfa : 105-120
Dergiye Geliş Tarihi : 21.01.2019
Yayımlanma Tarihi : 2019
DOI Number: :
Cite : ESEF HAKAN TOYTOK Muhammet Behçet YILDIRIM, (23). ÖĞRETMENLERİN ÇOK KÜLTÜRLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İNFORMEL İLETİŞİM. Ekev Akademi Dergisi, 77, p. 105-120. Doi: 10.17753/Ekev1015.


Özet
Bu çalışmanın amacı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre çok kültürlü kişilik özellikleriyle; okullarda görülen informel iletişimin düzeyini belirlemektir. Araştırma betimsel ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiş olup; ölçme aracı olarak “Öğretmenlerin Çok Kültürlü Kişilik Özellikleri ile Okullarda İnformel İletişim” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evreninin Siirt il merkezindeki resmi okullarda bulunan 2051 öğretmen oluşturmaktadır, Araştırmanın örneklemini basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 619 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 21 ve MPlus 7 programlarında organize edilerek, frekans tabloları, uyum istatistikleri, açımlayıcı faktör analizi, geçerlik ve güvenirlik analizleri, doğrulayıcı faktör analizi, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis analizleri yapılarak tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğretmenler çok kültürlü kişilik özelliklerinden kültürel empati ve açıklık becerilerini yüksek düzeyde sergilediklerine yönelik algılarının olduğu görülmüştür. İnformel iletişim becerileri ölçeğinden elde edilen bulgulara göre de; öğretmenlerin informel iletişimi kullanma sıklığına yönelik algılarının yüksek düzeyde; informel iletişimin olumlu sonuçları orta düzeyde, kullanılma nedenlerine yönelik algılarının ise düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Formel İletişim, İnformel İletişim, Çok Kültürlülük, Kişilik, Çok Kültürlü Kişilik Özellikleri.

Abstract
The aim of this study is to determine the level of informal communication seen in schools with multi-cultural personality characteristics according to the opinions of primary, secondary and high school teachers. The research was carried out in the descriptive relational survey model and the “informal communication in schools” scale was used as a measurement tool with multicultural personality characteristics of teachers. 2051 teachers in the official schools of Siirt province of the universe of the research constitute the sample of the research with a simple random sampling method selected by a total of 619 teachers. The data obtained from the study were organized in SPSS 21 and mplus 7, and the frequency tables, compliance statistics, descriptive factor analysis, validity and reliability analysis, confirmatory factor analysis, Mann Whitney U and Kruskal Wallis analyses were performed. According to the research findings, teachers have perceived that they exhibit cultural empathy and openness at a high level from multicultural personality traits. In addition, it was found that teachers have a perception that they use cultural empathy skills, which is a dimension of multicultural personality traits, more than other dimensions. Teachers have high levels of perceptions of the frequency of informal communication in schools; it was found that the positive results of informal communication were moderate and their perceptions for reasons of use were low.

Keywords
Formal Communication, Informal Communication, Multicultural, Personality, Multicultural Personality

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri