eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE DİNLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(The Relationship between Teacher Candidates' Levels of Emotional Intelligence and Listening Skills )

Yazar : Hüseyin ASLAN  Mustafa Kasım KIROĞLU-Cevat ELMA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 391-406
Dergiye Geliş Tarihi : 24.01.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019


Özet
Dinleme, kişinin tercihine bağlı olarak seçerek ve isteyerek aldığı sesler bütünü iken, işitme kişinin iradesi ile olmayan, insanın kulağı aracılığıyla beynine giden her türlü ses unsurundan ibarettir. Dinleme, işitsel girdinin öğrenici tarafından pasif bir şekilde alınmasına değil, aktif ve etkileşimli bir sürece işaret eder. Etkili dinleme karşıdaki kişinin duygularını da anlayabilmeyi gerektirmektedir. Karşıdakinin duygularını anlama da, büyük ölçüde duygusal zekâ kavramıyla ilişkilidir. Duygusal zeka, duyguları doğru anlatıp ifade edebilme, duyguları bilişsel süreçlere entegre edebilme, duyguları anlayabilme ve duyguların çeşitli durumlar üzerindeki etkilerini anlayabilme gibi duygusal yetenekleri içermektedir. Duygusal zekâ kavramı bireyin yaşamdaki başarısını büyük ölçüde belirleyen bir beceriler bütünü olarak ele alınmaktadır. Duygusal zekâ; bireylerin, kendilerinin ve diğerlerinin duygusal durumlarını anlayarak ve bu duygusal verileri kullanarak zorlu durumlara daha iyi uyum sağlayabilme ve iletişimle ilgili problemleri daha iyi çözebilme becerileri konusunda belirleyici bir özelliğe sahiptir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon programına katılan öğretmen adaylarının duygusal zeka düzeyleri ile dinleme becerileri arasındaki ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini, 2015-2016 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon programına katılan 1258 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Yönergeye uygun biçimde dolduran 491 öğretmenin anketi örneklem olarak alınarak değerlendirmeye dâhil edilmiştir. Bu çalışmada veri toplamak amacıyla iki ölçek kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının dinleme becerilerini belirlemek amacıyla Cihangir Çankaya (2012) tarafından geliştirilen “Dinleme Becerisi Ölçeği” ve öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeylerini belirlemek için Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyleri puanları ile dinleme becerileri puanları arasında istatistiksel olarak negatif yönden çok düşük düzeyde bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca duygusal zekâ ölçeğinin iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ve duyguların değerlendirilmesi alt boyutları ile dinleme becerileri toplam puanları arasında negatif yönde çok düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Öğretmen adaylarının dinleme becerilerine ilişkin ortalama puanları yüksek iken öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeylerine ilişkin puanlarının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeyi ortalamalarına göre boyutların sırasıyla; duyguların kullanımı, iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ve duyguların değerlendirilmesi şeklinde sıralandığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Aday Öğretmen, Öğretmen, Duygusal Zekâ, Dinleme Becerisi, İletişim Becerisi.

Abstract
Hearing is all the elements of sound that go to the brain through the ears of the human being, not with the will of the person. In listening, the desired one is selected from multiple voices, so listening is a conscious activity. Listening refers to an active and interactive process, not a passive reception of the auditory input by the student. Effective listening requires the ability of understanding the feelings of the other person. Understanding the feelings of the other is also largely related to the concept of emotional intelligence. Emotional intelligence includes emotional abilities such as expressing emotions correctly, integrating emotions into cognitive processes, understanding emotions, and understanding the effects of emotions on various situations. The concept of emotional intelligence is considered as a whole of skills that largely determines the success of the individual in life. The purpose of this research is to show whether there is a relationship between teacher candidates' levels of emotional intelligence and listening skills or not. This research which has the characteristics of relational screening model was conducted to determine whether there is a relationship between the levels of emotional intelligence and listening skills of teacher candidates who participated in the pedagogical formation program at Ondokuz Mayıs University Faculty of Education, or not. In this study, it was tried to determine whether there is a relationship between teacher candidates' levels of emotional intelligence and listening skills or not by using two scales. 1258 teacher candidates who participated in the pedagogical formation program at Ondokuz Mayıs University Faculty of Education in 2015-2016 school year are the population of this research. In this context, scales were applied to 500 participants. By subtracting 9 scales that were not filled in accordance with the directive from the scales, 491 scales were included in the evaluation. Two scales were used in this study to collect data. "Listening Ability Scale" developed by Cihangir Çankaya (2012) and "Schutte Emotional Intelligence Scale" to determine the levels of emotional intelligence of teacher candidates –adapted to Turkish by Tatar, Tok and Saltukoğlu (2011) were used in order to determine the listening abilities of teacher candidates. Descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation) and inferential statistics (Spearman Correlation Coefficient) were used for the analysis of the data. As a result of the analyzes made; there was a statistically low correlation between the levels of emotional intelligence and listening ability of the teacher candidates in the negative direction.

Keywords
Teacher Candidates, Teacher, Emotional İntelligence, Listening Skills, Listening, Communication Skil

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Yaz sayımız için makale kabulü sona ermiştir.22.04.2020 itibariyle gönderilen makaleler güz sayımız için kabul edilecektir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri