eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGI DÜZEYLERİNİN SPORTİF AKTİVİTE VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(The Investigation f Speech Anxiety Levels of University Students in Terms of Sportive Activity and Different Variables )

Yazar : Arzu Gülbahçe  Erdoğan Tozoğlu, Öner Gülbahçe  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 61-78
Dergiye Geliş Tarihi : 17.06.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019
DOI Number: :
Cite : Arzu Gülbahçe Erdoğan Tozoğlu, Öner Gülbahçe, (23). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGI DÜZEYLERİNİN SPORTİF AKTİVİTE VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 78, p. 61-78. Doi: 10.17753/Ekev1162.


Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin konuşma kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve sportif aktivite ve farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma 2018/2019 eğitim ve öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 319 kız ve 287 erkek olmak üzere toplam 606 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Yaman ve Sofu (2013) tarafından geliştirilen “Konuşma Kaygısı Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından belirlenen ‘’Demografik Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Öğrencilerin demografik özelliklerin belirlemede frekans dağılımı, iki bağımsız değişken ile konuşma kaygısı arasındaki farklılaşmayı incelemek için Independent Samples T testi, ikiden fazla değişkenler ile konuşma kaygısı arasındaki farklılaşmayı incelemek için One-Way Anova analiz uygulanmıştır. Bütün bu testler SPSS 21 paket programında analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerin cinsiyetleri ile konuşma kaygı düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Anlamlı farklılık olmamasına rağmen kız öğrencilerin düşük oranda konuşma kaygı düzeylerinin erkek öğrencilerden yüksek olduğu da gözlenmiştir. Öğrencilerin aile yapıları ve kişisel gelir düzeyleri ile konuşma kaygı düzeyleri arasında anlamı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları bölüm ile konuşma kaygı düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin konuşma kaygı düzeylerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalında ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören öğrencilerden düşük olduğu sonucu gözlenmiştir. Sportif aktivite yapan öğrencilerin konuşma kaygı düzeylerinin sportif aktivite yapmayan öğrencilerden düşük olduğu sonucuna ulaşılırken, sportif aktivitenin türü ve süresi ile konuşma kaygı düzeyi arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç olarak; sportif aktivitelerin üniversite öğrencilerinin konuşma kaygı düzeylerini azalmasında olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür. Çıkan bu sonuca göre öğrencilerde konuşma kaygı düzeylerini azaltmak için öğrencileri sportif aktivitelere yapmaya yönlendirilmelidir. Öğrencilerde konuşma kaygısı üzerinde olumlu etkisi olabileceği düşünülen farklı değişkenler belirlenerek çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Üniversite Öğrencileri, Kaygı, Konuşma Kaygısı, Konuşma Kaygısı Ölçeği, Sportif Aktivite.

Abstract
The aim of this study was to determine the level of speech anxiety of university students and to examine them in terms of sportive activity and different variables. The research was carried out in the 2018/2019 academic year with a total of 606 students (319 girls and 287 boys) studying in different departments of Atatürk University Kazım Karabekir Education Faculty and Vocational School of Health Services. Data related to the study were collected by “Speech Anxiety Scale” developed by Yaman and Sofu (2013) and Demographic Information Form determined by the researchers. To determine the demographic characteristics of the students, frequency distribution, Independent Samples T test was used to examine the difference between two independent variables and speech anxiety, and One-Way Anova analysis was used to examine the difference between more than two variables and speech anxiety. All these tests were analyzed in SPSS 21 package program and the significance level was taken as p <0.05. As a result of the study, it was found that there was no significant difference between gender and speech anxiety levels of university students. Although there was no significant difference, it was observed that female students had low level of speech anxiety levels higher than male students. It was found that there was no significant difference between students' family structure and personal income levels and speech anxiety levels.As a result of the comparison of the anxiety levels of the students with the department they are studying, it was observed that the students who were studying in the Department of Physical Education and Sports Teaching had lower levels of speech anxiety than the students in the Psychological Counseling and Guidance Department and the Vocational School of Health Sciences. It was concluded that the level of speech anxiety of the students doing sports activities was lower than the students who did not do sports activities, there was no significant difference between the type and duration of sports activities and the level of speech anxiety. As a result; it was seen that sport activities had positive effects on decreasing speech anxiety levels of university students. According to this result, students should be directed to engage in sports activities in order to reduce speech anxiety levels. Studies should be conducted by identifying different variables that may have a positive effect on speech anxiety in students.

Keywords
University Students, Anxiety, Speech Anxiety, Speech Anxiety Scale, Sporting Activity.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri