eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimOSMANLI TÜRKÇESİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(Attitude Scale for Ottoman Turkish Course: Validity and Reliability Study )

Yazar : Fatih Veyis    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 79
Sayfa : 123-134
Dergiye Geliş Tarihi : 28.07.2019
Yayımlanma Tarihi : 14.10.2019


Özet
Osmanlı Türkçesinin önemi, barındırdığı maddi ve manevî hazine bağlamında anlaşılmış ve öğretimi son zamanlarda önemli görülmeye başlanmıştır. Bu alana yönelik ilginin de gün geçtikçe artmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda Osmanlı Türkçesi dersleri ortaöğretim kurumlarında Sosyal bilimler ve imam hatip liselerinde zorunlu, diğer lise türlerinde ise seçmeli olarak verilmeye başlanmıştır. Bu çalışma ile ortaöğretim öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi dersine yönelik tutumlarını ölçebilecek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; pilot uygulama, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile güvenirlik çalışması dâhil olmak üzere 374 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçek, toplam varyansın % 67,95’ini açıklayan dört boyutlu bir yapıya sahiptir. Bu boyutlar, Osmanlı Türkçesi dersine yönelik ilgi, Osmanlı Türkçesi dersini önemli görme, Osmanlı Türkçesi dersinden kaçınma ve Osmanlı Türkçesi dersinin kültürel bilince katkı sunması boyutlarından oluşmaktadır. 28 madde ve dört alt boyuttan oluşan ölçeğin uyum indekslerinin anlamlı ve yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. (X2= 535,69, sd=344, p=.00, X2 /sd=1.55). Ölçeğin uyum indeksi değerleri ise RMSEA=.071, RMR= .068, NFI=.97, NNFI= .97, CFI=.98, IFI=.99, RFI=.96, AGFI=.93, GFI=.97 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler ve elde edilen bulgular neticesinde ortaöğretim öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi sürecinde kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçme aracının geliştirildiğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Türkçesi Dersi, Tutum Ölçeği, Geçerlik ve Güvenirlik, Ölçek Geliştirme.

Abstract
The importance of Ottoman Turkish has been understood in the context of its material and spiritual treasury and its teaching has been seen as important in recent times. We can say that interest in this field has started to increase day by day. In this context, Ottoman Turkish courses have been started compulsory in secondary schools, social sciences and imam hatip high schools, and in other high school types as electives. The aim of this study is to develop a validity and reliability study which can measure the attitudes of secondary school students towards Ottoman Turkish course. The study group was; 374 secondary school students including pilot application, exploratory and confirmatory factor analysis and reliability study. The scale has a four-dimensional structure explaining 67.95% of the total variance. These dimensions consist of interest towards Ottoman Turkish course, seeing Ottoman Turkish course important, avoidance of Ottoman Turkish course and contributing to cultural consciousness of Ottoman Turkish course. Compliance indexes of the scale consisting of 28 items and four sub-dimensions were found to be significant and sufficient. (X2 = 535.69, sd = 344, p = .00, X2 / sd = 1.55). The fit index values of the scale were RMSEA = .071, RMR = .068, NFI = .97, NNFI = .97, CFI = .98, IFI = .99, RFI = .96, AGFI = .93, GFI = .97 It was found. As a result of the analysis and the findings obtained, it can be said that a reliable and valid measurement tool that can be used in determining the attitudes of secondary school students towards Ottoman Turkish course has been developed.

Keywords
Ottoman Turkish Course, Attitude Scale, Validity and Reliability, Scale Development.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri