eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimOSMANLI TÜRKÇESİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(Attitude Scale for Ottoman Turkish Course: Validity and Reliability Study )

Yazar : Fatih Veyis    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 79
Sayfa : 123-134
Dergiye Geliş Tarihi : 28.07.2019
Yayımlanma Tarihi : 14.10.2019
DOI Number: :
Cite : Fatih Veyis , (23). OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Ekev Akademi Dergisi, 79, p. 123-134. Doi: 10.17753/Ekev1192.


Özet
Osmanlı Türkçesinin önemi, barındırdığı maddi ve manevî hazine bağlamında anlaşılmış ve öğretimi son zamanlarda önemli görülmeye başlanmıştır. Bu alana yönelik ilginin de gün geçtikçe artmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda Osmanlı Türkçesi dersleri ortaöğretim kurumlarında Sosyal bilimler ve imam hatip liselerinde zorunlu, diğer lise türlerinde ise seçmeli olarak verilmeye başlanmıştır. Bu çalışma ile ortaöğretim öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi dersine yönelik tutumlarını ölçebilecek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; pilot uygulama, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile güvenirlik çalışması dâhil olmak üzere 374 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçek, toplam varyansın % 67,95’ini açıklayan dört boyutlu bir yapıya sahiptir. Bu boyutlar, Osmanlı Türkçesi dersine yönelik ilgi, Osmanlı Türkçesi dersini önemli görme, Osmanlı Türkçesi dersinden kaçınma ve Osmanlı Türkçesi dersinin kültürel bilince katkı sunması boyutlarından oluşmaktadır. 28 madde ve dört alt boyuttan oluşan ölçeğin uyum indekslerinin anlamlı ve yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. (X2= 535,69, sd=344, p=.00, X2 /sd=1.55). Ölçeğin uyum indeksi değerleri ise RMSEA=.071, RMR= .068, NFI=.97, NNFI= .97, CFI=.98, IFI=.99, RFI=.96, AGFI=.93, GFI=.97 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler ve elde edilen bulgular neticesinde ortaöğretim öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi sürecinde kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçme aracının geliştirildiğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Türkçesi Dersi, Tutum Ölçeği, Geçerlik ve Güvenirlik, Ölçek Geliştirme.

Abstract
The importance of Ottoman Turkish has been understood in the context of its material and spiritual treasury and its teaching has been seen as important in recent times. We can say that interest in this field has started to increase day by day. In this context, Ottoman Turkish courses have been started compulsory in secondary schools, social sciences and imam hatip high schools, and in other high school types as electives. The aim of this study is to develop a validity and reliability study which can measure the attitudes of secondary school students towards Ottoman Turkish course. The study group was; 374 secondary school students including pilot application, exploratory and confirmatory factor analysis and reliability study. The scale has a four-dimensional structure explaining 67.95% of the total variance. These dimensions consist of interest towards Ottoman Turkish course, seeing Ottoman Turkish course important, avoidance of Ottoman Turkish course and contributing to cultural consciousness of Ottoman Turkish course. Compliance indexes of the scale consisting of 28 items and four sub-dimensions were found to be significant and sufficient. (X2 = 535.69, sd = 344, p = .00, X2 / sd = 1.55). The fit index values of the scale were RMSEA = .071, RMR = .068, NFI = .97, NNFI = .97, CFI = .98, IFI = .99, RFI = .96, AGFI = .93, GFI = .97 It was found. As a result of the analysis and the findings obtained, it can be said that a reliable and valid measurement tool that can be used in determining the attitudes of secondary school students towards Ottoman Turkish course has been developed.

Keywords
Ottoman Turkish Course, Attitude Scale, Validity and Reliability, Scale Development.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri