eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖRGÜTLERİN SOSYAL YARDIM VE SOSYAL SORUMLULUK ODAKLI İMAJ ALGILARI: İŞGÖRENLER ÜZERİNE KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
(Organizations’ Image Perceptions Focused Social Welfare and Social Responsibility: A Cross Sectional Study on Employees )

Yazar : Hakan KARA  MUHAMMET EMİN ACAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 80
Sayfa : 353-370
Dergiye Geliş Tarihi : 26.08.2019
Yayımlanma Tarihi : 26.12.2019
DOI Number: :
Cite : Hakan KARA MUHAMMET EMİN ACAR, (23). ÖRGÜTLERİN SOSYAL YARDIM VE SOSYAL SORUMLULUK ODAKLI İMAJ ALGILARI: İŞGÖRENLER ÜZERİNE KESİTSEL BİR ÇALIŞMA. Ekev Akademi Dergisi, 80, p. 353-370. Doi: 10.17753/Ekev1220.


Özet
Bu çalışmanın amacı, işgörenlerin örgütlerinin sosyal yardım odaklı olarak sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri sonucunda örgütlerinin imajıyla ilgili nasıl bir düşünceye sahip olduklarını saptamaktır. Çalışmanın verileri, Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 19 örgütteki 361 işgören üzerinde uygulanan anket yoluyla elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda çalışmanın hipotezleri olarak belirlenen 7 ana hipotezin hepsi, 21 alt hipotezin ise 8 tanesi kabul edilmiştir. Yapılan Korelasyon Analizleri sonucu sosyal yardımlar ve sosyal sorumluluk ile örgütsel imaj arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Regresyon Analizi sonucu ise sosyal yardımlar ve sosyal sorumluluğun örgütsel imajı anlamlı seviyede etkilediği görülmüştür. Fark Testleri’nde ise katılımcıların algıları arasında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, işletmedeki mesleki sınıf, toplam çalışma süresi ve pozisyon değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar da belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Yardım, Sosyal Hizmet, Örgütsel Sosyal Sorumluluk, İmaj, Örgütsel İmaj, Örgütsel Kimlik.

Abstract
The aim of this study is to determine the activities of the employees in the sense of social welfare, ie the extent to which they fulfill their social responsibilities, and to determine how they think about the image of their organizations. The data of the study were collected through a questionnaire applied on 361 employees in 19 organizations operating in Kütahya 1st Organized Industrial Zone. As a result of the analyzes, all 7 main hypotheses and 8 of 21 sub-hypotheses were accepted as the hypotheses of the study. As a result of the Correlation Analysis, significant relationships were found between social welfares-organizational image and social responsibility-organizational image. As a result of the Regression Analysis, it was seen that social welfares and social responsibility factors significantly affected the organizational image. In the Difference Tests, significant differences were found between participants’ perceptions according to age, gender, educational level, occupational class, total working time and position variables.

Keywords
Social Welfare, Social Service, Organizational Social Responsibility, Image, Organizational Image, O

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri