eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKİYE’DE SPOR YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YAPILMIŞ OLAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ
(Analysıs of the Theses’ Content in the Discipline Project Management in Sports in Turkey )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 523-538
Dergiye Geliş Tarihi : 14.01.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : Yunus Sinan Biricik , (24). TÜRKİYE’DE SPOR YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YAPILMIŞ OLAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 523-538. Doi: 10.17753/Ekev1347.


Özet
Bu araştırmanın amacı, Spor yönetimi disiplininde yapılmış olan tezlerin araştırma eğilimlerinin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesidir. Araştırma betimsel bir çalışma olup tez çalışmaları doküman incelemesi yapılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın evrenini, 2000 yılından 2019 yılına kadar YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanına kayıtlı “Spor Yöneticiliği”, “Spor Yönetimi”, “Spor Yönetim Bilimleri” ve “Spor Yönetimi ve Rekreasyon” Ana Bilim Dallarında yürütülen ulusal tezler oluşturmuştur. Örneklemini ise bu tezlerden elektronik erişime açık olan 292 yüksek lisans ve 49 doktora tezi olmak üzere toplam 341 tez oluşturmuştur. Verileri toplamak amacıyla Spor Yönetimi Disiplininde Yapılan Tezleri İnceleme Formu hazırlanmıştır. Bu form içerisinde; tez türü, yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, üniversite türü, araştırma yöntemi, çalışma grubu, veri analiz tekniği ve veri toplama aracı gibi 10 farklı tema içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre: spor yönetimi disiplininde yapılmış olan tezlerin en fazla 2019 yılında ve sosyal bilimler enstitüsünde yapıldığı, tezlerin en çok yüksek lisans düzeyinde olduğu, doktora düzeyindeki tezlerin ise 20 yıllık döneme oranla az sayıda olduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili tezlerin en fazla kamu üniversitelerinde ve spor yöneticiliği anabilim dalında yazıldığı, araştırma tekniklerinde en çok nicel yöntemin kullanıldığı, örneklem grubu olarak en fazla sporcu ve spor yöneticileri ile çalışıldığı, veri analiz tekniği olarak korelasyon analizi, t-testi ve ANOVA, veri toplama aracı olarak ise çoğunlukla anket /ölçek kullanıldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
por, Spor Yönetimi, Spor Yönetim Bilimleri, Lisansüstü Eğitim, İçerik Analizi.

Abstract
The aim of this research is to analyze the research tendencies of the theses made in the discipline of sports management comprehensively. The research is a descriptive study and the thesis studies were subjected to content analysis by document analysis. The universe of the study consisted of national theses conducted in the fields of “Sports Management”, “Sports Management”, “Sports Management Sciences” and “Sports Management and Recreation” which were registered to the Council for Higher Education National Thesis Center database from 2000 to 2019. The sample consisted of 341 theses, 292 of which are master's and 49 of which are doctorate and open to electronic access. In order to collect the data, a Theses Review Form was prepared. In this form; 10 different themes such as thesis type, year, university, institute, department, university type, research method, study group, data analysis technique and data collection tool were subjected to content analysis. According to the findings obtained: it was determined that the theses made in the discipline of sports management were made in 2019 and at the social sciences institute at most, the theses were at the master's level, and the theses at the doctorate level were less than the 20-year period. It has been found out that theses on the subject are written mostly in public universities and in the department of sports management, the most used research techniques is quantitative method, most of the sample group are athletes and sports managers, Correlation analysis, t-test and ANOVA are used as the data analysis technique, survey/scale is used as data collection tool.

Keywords
Sport, Sports Management, Sports Management Sciences, Graduate Education, Content Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri