eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimBAĞIMSIZ ANAOKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖRGÜT İKLİMİNE ETKİSİ
(The Impact of Communication Skills of Administrators Working in Independent Kindergartens on Organizational Climate )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 343-376
Dergiye Geliş Tarihi : 14.01.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : Cemal AKÜZÜM , Ömer ERGENEKON, (24). BAĞIMSIZ ANAOKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖRGÜT İKLİMİNE ETKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 343-376. Doi: 10.17753/Ekev1348.


Özet
Bu araştırmanın temel amacı, Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki (Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir) bağımsız anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri temelinde, okul yöneticilerinin sahip oldukları iletişim becerilerinin örgüt iklimine olan etkisini incelemektir. Betimsel bir çalışma olarak tasarlanan araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır ili merkez ilçelerindeki 28 resmi bağımsız anaokulunda görev yapan 270 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Evren ulaşılabilir olduğundan örneklem alma yoluna gidilmeyip evreninin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla bağımsız anaokularında görev yapan 241 öğretmene ölçek dağıltılmış, geri dönen ölçeklerin tamamı değerlendirmeye alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, “İletişim Becerileri Ölçeği” ve “Örgütsel İklim Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; (Bağımsız) Örneklemler için t testi, Tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Kruskal Wallis-H testi, Scheffe ve Mann-Whitney U sınaması kullanılmıştır. Ayrıca, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, okul öncesi öğretmenleri, okul yöneticilerinin “bilgilendirmeye yönelik” iletişim becerilerini daha yüksek düzeyde olduğunu ifade ederken, bağımsız anaokullarının örgütsel ilklimine ilişkin olarak da “örgütsel amaçlar” boyutu bakımından daha yüksek düzeyde olduğunu ifade etmektedirler. Ayrıca, okul yöneticilerinin “bilgilendirmeye yönelik” ve “tutum ve davranışa yönelik” iletişim becerilerinin anaokullarındaki örgütsel iklim üzerinde anlamlı yordayıcılar oldukları bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Eğitim, Bağımsız Anaokullar, İletişim Becerileri, Örgütsel İklim, Öğretmen.

Abstract
The main aim of this research is to examine the impact of communication skills of school administrators on organizational climate, base on the views of preschool teachers working in independent kindergartens in Diyarbakır central districts (Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir). Relational scanning model was used in this research designed as a descriptive study. The population of the study consists of 270 preschool teachers working in 28 official independent kindergartens in the central districts of Diyarbakır province in the 2018-2019 academic year. As the population has been tried to be reached by not taking samples. For this purpose, the scale was delivered to 241 teachers employed in 27 formal independent kindergartens and the all returning scales were evaluated. As data collection tool, “Communication Skills Scale” and “Organizational Climate Scale” were used. Data obtained from the study was analyzed with SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) package programme. For (Independent) samples in the analysis of data, t – test, one - way varlence analysis (ANOVA), Kruskal-Wallis H Test, Scheffe and Mann-Whitney U test were used. In addition, Multiple Linear Regression Analysis was performed to determine the levels of independent variables predicting dependent variables. According to the findings, while preschool teachers think that school managers have higher level of communication skills for “informing”, independent kindergartens have higher level of “organizational aim” in terms of organizational climate. In addition, it has been found that the communication skills of school administrators for “informing” and “attitude and behavior” are meaningful predicters on the organizational climate in kindergartens.

Keywords
Preschool Education, İndependent Kindergarden, Communicaiton Skills, Organizaitonal Climate, Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri