eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim







LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEMELİ ÖĞRENME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(Examinatıon of the Correlation Between Digital Addiction Levels and Self-Regulated Learning Abilities of High School Students )

Yazar : İLHAMİ ARSEVEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 173-196
Dergiye Geliş Tarihi : 17.02.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : İLHAMİ ARSEVEN , (24). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEMELİ ÖĞRENME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 173-196. Doi: 10.17753/Ekev1382.


Özet
Bu araştırma, Lise öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeyleri ile öz-düzenlemeli öğrenme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Sivas il geneli kapsamında tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen ikisi Anadolu, biri de Anadolu İmam Hatip Lisesinde 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören 319 Lise öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin 190’ı kız (%59,6), 129’u ise erkektir (%40,4). Verilerin toplanmasında, Dilci (2019) tarafından geliştirilen “Dijital Bağımlılık Ölçeği (DBÖ)” ve Arslan ve Gelişli (2015) tarafından geliştirilen “Algılanan Öz düzenleme Ölçeği (AÖÖ)” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ölçeklerden alınan puanların aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri bulunmuş, Pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal Regresyon analizi testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, DBÖ’nin “yoksunluk, dürtüsellik, düşük performans, düşük benlik algısı, sosyal izolasyon” alt boyutlarıyla AÖÖ’nin “arayış” alt boyutu arasında düşük de olsa negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yine DBÖ’nin “sosyal izolasyon” alt boyutuyla AÖÖ’nin “açık olma” alt boyutu arasında düşük düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Lise öğrencilerinin DBÖ’nin tamamından aldıkları puanlar ile AÖÖ’nin tamamından aldıkları puanlar arasında da düşük düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişki çıkmıştır. Ayrıca dijital bağımlılık düzeylerinin, Lise öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğrenme becerilerindeki varyansın % 6’sını açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları, literatüre dayalı olarak tartışılmış ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Dijital Bağımlılık, Öz-Düzenleme, Öz-Düzenlemeli Öğrenme, Teknoloji Bağımlılığı, Öz-Denetim.

Abstract
The present study was conducted in order to determine the correlation between digital addiction levels and self-regulated learning abilities of high school students. The research sample consists of 319 high school students from two Anatolian high schools and one Anatolian Imam Hatip high school in 9th, 10th, 11th and 12th grades, selected through random sampling from the province of Sivas. 190 of the students are female (59.6%) while 129 are male (40.4%). The “Digital Addiction Scale (DAS)” developed by Dilci (2019) and the “Perceived Self-regulation Scale (PSS)” developed by Arslan and Gelişli (2019) were employed while collecting data for the study. For data analysis, arithmetic average and standard deviation of the scores obtained from the scales were calculated and Pearson correlation analysis and simple linear Regression analysis tests were conducted. At the end of the study, a negative statistically significant correlation, although low, was detected between the subscales of “withdrawal”, “impulsivity”, “low performance”, “low sense of self” and “social isolation” within the DAS and the subdimension of “ openness” within the PSS. Another low significant negative correlation was revealed between the “social isolation” subscale of the DAS and the “openness” subscale of PSS. In addition, there was a low significant negative correlation between the scores of high school students for the entire DAS and PSS. Furthermore, it was concluded that digital addiction levels explain 6% of the variance in self-regulated learning abilities of high school students. The results of the study were then discussed and interpreted based on the academic literature.

Keywords
Digital Addiction, Self Regulation, Self-Regulatedlearning, Technology Addiction, Self-Control.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.



Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri