eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimLİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEMELİ ÖĞRENME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(Examinatıon of the Correlation Between Digital Addiction Levels and Self-Regulated Learning Abilities of High School Students )

Yazar : İLHAMİ ARSEVEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 173-196
Dergiye Geliş Tarihi : 17.02.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020


Özet
Bu araştırma, Lise öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeyleri ile öz-düzenlemeli öğrenme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Sivas il geneli kapsamında tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen ikisi Anadolu, biri de Anadolu İmam Hatip Lisesinde 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören 319 Lise öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin 190’ı kız (%59,6), 129’u ise erkektir (%40,4). Verilerin toplanmasında, Dilci (2019) tarafından geliştirilen “Dijital Bağımlılık Ölçeği (DBÖ)” ve Arslan ve Gelişli (2015) tarafından geliştirilen “Algılanan Öz düzenleme Ölçeği (AÖÖ)” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ölçeklerden alınan puanların aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri bulunmuş, Pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal Regresyon analizi testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, DBÖ’nin “yoksunluk, dürtüsellik, düşük performans, düşük benlik algısı, sosyal izolasyon” alt boyutlarıyla AÖÖ’nin “arayış” alt boyutu arasında düşük de olsa negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yine DBÖ’nin “sosyal izolasyon” alt boyutuyla AÖÖ’nin “açık olma” alt boyutu arasında düşük düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Lise öğrencilerinin DBÖ’nin tamamından aldıkları puanlar ile AÖÖ’nin tamamından aldıkları puanlar arasında da düşük düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişki çıkmıştır. Ayrıca dijital bağımlılık düzeylerinin, Lise öğrencilerinin öz-düzenlemeli öğrenme becerilerindeki varyansın % 6’sını açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları, literatüre dayalı olarak tartışılmış ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Dijital Bağımlılık, Öz-Düzenleme, Öz-Düzenlemeli Öğrenme, Teknoloji Bağımlılığı, Öz-Denetim.

Abstract
The present study was conducted in order to determine the correlation between digital addiction levels and self-regulated learning abilities of high school students. The research sample consists of 319 high school students from two Anatolian high schools and one Anatolian Imam Hatip high school in 9th, 10th, 11th and 12th grades, selected through random sampling from the province of Sivas. 190 of the students are female (59.6%) while 129 are male (40.4%). The “Digital Addiction Scale (DAS)” developed by Dilci (2019) and the “Perceived Self-regulation Scale (PSS)” developed by Arslan and Gelişli (2019) were employed while collecting data for the study. For data analysis, arithmetic average and standard deviation of the scores obtained from the scales were calculated and Pearson correlation analysis and simple linear Regression analysis tests were conducted. At the end of the study, a negative statistically significant correlation, although low, was detected between the subscales of “withdrawal”, “impulsivity”, “low performance”, “low sense of self” and “social isolation” within the DAS and the subdimension of “ openness” within the PSS. Another low significant negative correlation was revealed between the “social isolation” subscale of the DAS and the “openness” subscale of PSS. In addition, there was a low significant negative correlation between the scores of high school students for the entire DAS and PSS. Furthermore, it was concluded that digital addiction levels explain 6% of the variance in self-regulated learning abilities of high school students. The results of the study were then discussed and interpreted based on the academic literature.

Keywords
Digital Addiction, Self Regulation, Self-Regulatedlearning, Technology Addiction, Self-Control.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 83. Sayısı (Yaz Sayısı) yayımlanmıştır. 84. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri