eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “MİLLİ BAYRAM” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFOR DURUMLARI
(Metaphor of Social Studies Teacher Candidates for the Concept of “Natıonal Holiday” )

Yazar : Ülkü Ulukaya ÖTELEŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 501-514
Dergiye Geliş Tarihi : 3.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020


Özet
Bu çalışma, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “milli bayram” kavramına yönelik algılarının metafor yoluyla belirlenmesini amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “milli bayram” kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlar ve geliştirilen metaforların ortak özellikler açısından yer aldığı kavramsal kategoriler incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örneklem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği 1. ve 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan yapılandırmış formla adaylardan “milli bayram …………. gibidir; çünkü…............ cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde94 öğretmen adayının 47 metafor geliştirdiği tespit edilmiştir. Geliştirilen metaforlar 6 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler: bağımsızlık olarak milli bayramlar, sosyo-kültürel etkinlik olarak milli bayramlar, tatil olarak milli bayramlar, yaşam kaynağı olarak milli bayramlar, milli ve kültürel değer aktarımı olarak milli bayramlar ve diğerdir. Araştırma bulguları öğretmen adaylarının milli bayram kavramını doğru olarak algılayıp, yorumladığını göstermektedir. Bu durum öğretmen adaylarının milli bayram kavramı hakkında sahip olduğu bilginin yeterli ve doğru olduğunun göstergesidir. Bununla birlikte Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının milli bayram kavramına yönelik tutumlarının da olumlu olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Metafor, Milli Bayram, Olgu Bilim, İçerik Analizi.

Abstract
This study aims to determine social studies teacher candidates ' perceptions of the concept of “national holiday” through metaphor. For this purpose, the metaphors developed by social studies teachers for the concept of “national holiday” and the conceptual categories in which the metaphors developed in terms of common features were examined. Criteria samples were used for the purpose of determining the study group. Muş Alparslan University Faculty of Education Social Studies teaching study group 1. and 4. the class consists of students. A case science pattern from qualitative research methods was used in the research. Candidates with structured form prepared by the researcher " national holiday ............. because it is just like............... they were asked to complete his sentence. The data obtained were analyzed by content analysis method. When the research findings were examined, it was determined that 94 teacher candidates developed 47 metaphors. Developed metaphors have been collected under 6 categories. Categories: national holidays as Independence, socio-cultural activity as national holidays, vacation, national holidays, national holidays as a source of life, as is the transfer of national holidays and other national and cultural value. Research findings show that teacher candidates correctly perceive and interpret the concept of national holiday. This is an indication that the knowledge that teachers have about the concept of national holiday is sufficient and correct. However, social studies shows that the attitudes of teachers towards the concept of national holiday are also positive.

Keywords
Social Studies, Metaphor, National Holidays, Case Science, Content Analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 83. Sayısı (Yaz Sayısı) yayımlanmıştır. 84. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri