eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimAVRUPA SANATININ TEMELLERİNDE ORTA ASYA TÜRK SANATININ İZLERİ
(The Traces of Central Asian Turkish Art in the Fundamentals of European Art )

Yazar : Yunus Berkli    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 81
Sayfa : 571-586
Dergiye Geliş Tarihi : 20.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.03.2020
DOI Number: :
Cite : Yunus Berkli , (24). AVRUPA SANATININ TEMELLERİNDE ORTA ASYA TÜRK SANATININ İZLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 81, p. 571-586. Doi: 10.17753/Ekev1420.


Özet
Avrasya üslubu olarak isimlendirdiğimiz ve üslup birliği içerisinde gelişerek üç gruba ayrılan Orta Asya etkilerinin, Avrupa tarihi, düşüncesi, edebiyatı, kültür ve sanat eserlerindeki derin izleri, artık inkâr edilemez bir gerçek olarak araştırmacıların önemli inceleme alanlarında yer bulmuştur. Oldukça erken devirlerden olmak üzere Türk boylarının Kuzey Karadeniz ve doğu Avrupa’ya bozkır sanatının yani Avrasya üslubunun yayılmasında en önemli etken oldukları, bıraktıkları eserler ve bu eserlerin etki ettiği Avrupa sanatındaki örneklerinden rahatlıkla anlaşılmaktadır. Bu etkiler, Avrupa’nın hemen tamamında kendisini hissettirecek kadar güçlüdür. Artık Orta Asya Türk sanatı ve kültürüne ait etkilerin sadece sanatsal faaliyetlerle sınırlı kalmadığı, günlük hayata da tesir edecek kadar güçlü olduğu kaynaklarda geçmektedir. Etkilerin ilerleyen dönemlerde de yok olmadığı, aksine artarak devam ettiği görülür. Yapılan bilimsel çalışmalar ve kazı buluntuları, Avrasya üslup özelliklerinin geç dönemlerde dahi sevilerek kullanıldığını göstermesi bakımından önem arz eder. Özünü Orta Asya atlı bozkır kültürünün oluşturduğu yaşam biçimi ve inancından olan ve her birinin derin anlamları olan figür veya motiflerin, İslam ve Batı sanatına tesirleri sürekli görmezlikten gelinmiştir. Ancak yapılan çalışmalar ve ortaya çıkarılan yeni örnekler Orta Asya Türk sanatı ve kültürüne ait etkilerin sadece sanatsal faaliyetlerle sınırlı kalmadığı, günlük hayata da tesir edecek kadar güçlü olduğu kaynaklarda geçmektedir. Öyle ki Bizans’ta günlük yaşamda Hun kıyafetlerinin ve yaşam biçiminin moda olarak kabul gördüğü, Hunların saç biçimlerinin de Bizanslılar arasında sevilerek kullanıldığı klasik Bizans kaynaklarında geçmektedir. Etkilerin Roma /Bizans ile sınırlı kalmadığı, erken dönemde Pers ve devamında Sasanilerde de kuvvetli bir şekilde hissettirildiği dikkati çekmektedir. Bu çalışma ile Orta Asya Avrasya Üslubunun Batı Sanatı ve uygarlığına etkileri özellikle örneklerle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu etkilerin yerli ve yabacı araştırmacılar tarafından değerlendirmeleri de makalede, özellikle vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hun Sanatı, Avrupa Sanatı, Bizans, Roma, Avrasya Üslubu.

Abstract
The deep traces of the effects of Central Asia, which we named as the Eurasian style, and which developed in style unity and divided into three groups, have now taken place in the important research areas of researchers as an undeniable fact. It is easily understood from the examples of European art that the Turkish tribes were the most important factors in the spread of the steppe art, namely the Eurasian style, to the Northern Black Sea and eastern Europe, from the early ages. These effects are strong enough to make themselves felt in almost all of Europe. It is now mentioned in the sources that the effects of Central Asian Turkish art and culture are not only limited to artistic activities, but also strong enough to affect daily life. It is seen that the effects do not disappear in the following periods, but continue to increase. Scientific studies and excavation finds are important in terms of showing that the Eurasian style features were used even in late periods. The effects of the figures or motifs, which are essentially the lifestyle and belief created by the Central Asian horse-steppe culture, and each of them have deep meanings, have been constantly ignored. However, the studies carried out and the new examples unearthed are found in sources where the effects of Central Asian Turkish art and culture are not limited to only artistic activities, but also strong enough to affect daily life. In fact, in Byzantine, it is mentioned in classical Byzantine sources, where Hun clothes and lifestyle are accepted as fashion in the daily life, and the hair styles of Huns are also used among the Byzantines. It is noteworthy that the effects were not limited to Rome/Byzantium, but were strongly felt in Persia and later in Sassanids in the early period. In this study, the effects of the Central Asian Eurasian Style on Western Art and civilization were tried to be demonstrated with examples. In addition, the evaluation of these effects by local and foreign researchers is especially emphasized in the article.

Keywords
Hun Art, European Art, Byzantine, Rome, Eurasian Style.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri