eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYO-BİLİMSEL BİR KONUDA AKIL YÜRÜTME TARZLARININ VE ARGÜMAN SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
(Exploring Pre-Service Primary School Teachers’ Informal Reasoningand Argumantation Levels on a Socio-Scientific Issue )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 97-118
Dergiye Geliş Tarihi : 31.03.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Evrim Ural , (24). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYO-BİLİMSEL BİR KONUDA AKIL YÜRÜTME TARZLARININ VE ARGÜMAN SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 97-118. Doi: 10.17753/Ekev1439.


Özet
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-bilimsel bir konu üzerinde yürüttükleri yazılı argümanların, Toulmin’in argümantasyon modeli doğrultusunda argümantasyon seviyeleri, karar verme modları ve akıl yürütme tarzları açısından incelenmesidir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum incelemesi deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 yılının bahar döneminde bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği bölümü 3. sınıfta öğrenim gören 56 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının oluşturdukları argümanların belirlenmesi amacı ile yürütülen bu araştırmada, veriler nitel bir veri toplama aracı ile yazılı olarak toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak, “Gölü Nasıl Kurtaralım?” adlı bir senaryo metni tasarlanmıştır. Bu senaryo metni, günlük hayatta karşılaşabileceğimiz gerçek yaşam problemlerine dayanarak hazırlanmıştır. Senaryo metninin ardından öğretmen adaylarına 4 tane açık uçlu soru yönlendirilmiştir. Birinci soru ile öğretmen adaylarının karar verme modları, ikinci soru ile, öğretmen adaylarının fikirlerini savunmaları için kullanacakları destekleyiciler, üçüncü soru ile, öğretmen adaylarının oluşturdukları argümanlara karşı fikirde olan tarafın ne tür karşıt pozisyon oluşturacakları, dördüncü soru ile ise öğretmen adaylarının karşıt argümanları nasıl çürütecekleri belirlenmek istenmiştir. Öğretmen adaylarının oluşturdukları yazılı argümanlar, karar verme modlarına göre; “sezgiye dayalı ve kanıta dayalı” olmak üzere iki kısımda incelenmiştir. Öğretmen adaylarının oluşturdukları yazılı argümanlar, akıl yürütme tarzlarına göre; “sosyal odaklı, ekonomik odaklı, ekolojik odaklı ve bilim ve teknoloji odaklı” olmak üzere dört kategoride incelenmiştir. Öğretmen adaylarının oluşturdukları argümanların analizi için, Erduran ve diğerleri (2004) tarafından Toulmin’in argümantasyon modeli doğrultusunda geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, öğretmen adaylarının karşılaştıkları bir problem durumunda karar verirken, çoğunlukla sezgilerine dayalı olarak hareket ettiklerini göstermektedir. Öğretmen adaylarının, çevresel bir problem hakkında argüman oluştururken, ağırlıklı olarak ekolojik odaklı akıl yürütme tarzını kullandıkları belirlenmiştir. Sosyal, ekonomik ve teknolojik akıl yürütme tarzlarını kullanan öğretmen adaylarının sayısının az olması, öğretmen adaylarının problemlere çoklu bakış açısıyla yaklaşmadıklarının göstergesidir. Ayrıca öğretmen adaylarının argümantasyon seviyeleri incelendiğinde, en fazla Düzey 2 seviyesinde argüman oluşturdukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Toulmin Argümantasyon Modeli, Karar Verme Modu, Akıl Yürütme Tarzı, Çevresel Problem, Sınıf Öğretmeni Adayları, Sosyo-Bilimsel Konu.

Abstract
The study aims to analyzepre-service primary school teachers’ informal reasoning modes, argumentation level sand decision-making modes on a socio-scientific issue. Also, in the content of the study, the pre-service primary school teachers’ informal reasoning on a socio-scientific issue was explored. In the research, the case study design, which is one of the qualitative research methods, was used. The participants of this study were 56 pre-service primary school teachers attending the faculty of education in a government university. The participants were 3rd-year students and the application conducted in Science and Technology Teaching Class in 2017-2018 Academic Year, Spring Term. To investigate the participants, informal reasoning modes, and argumentation levels, and decision making modes, a scenario was written by the researchers. The scenario narrated an interesting dilemma which was an environmental problem-related event. The title of the scenario was, “How can we rescue the lake?”. And at the end of the scenario, four open-ended questions were posed to the participants. The first question aimed to assess the participants’ decision making modes. The second one aimed to evaluate the participants’ ability to generate supportive arguments for their decisions. The third one aimed to assess the participants’ ability for counter argument construction. The fourth one aimed to evaluate the participants’ ability for rebuttal construction. In this study, the participants’ decision-making modes were divided into two categories: Intuitive and evidence-based. The arguments of the participants according to their informal reasoning modes were analyzed in four categories such as “social-oriented,” “ecological-oriented, “economic-oriented,” and “science/technology-oriented”. The level of argumentation of the participants was determined based on the framework of the argumentation level model developed by Osborne, Erduran and Simon (2004) through Toulmin’s Argumentation Model. The findings of the study showed that pre-service teachers act mostly based on their in tuitions when deciding on a problem they encounter. It was determined hat preservice teachers used predominantly ecological-oriented reasoning while producing arguments related to an environmental problem. The number of participants who proposed social, economic and science/technological arguments waslow. And this indicated that the participants did not approach the problems from multipleper spectives. Also, when the argumentation levels of the participants were examined, it was seen that most of them produced arguments at Level 2.

Keywords
Toulmin Argumentation Model, Informal Reasoning Mode, Decision-Making Mode, Environmental Problem, P

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri