eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGENÇ İŞSİZLİĞİN GELİŞİMİ, BELİRLEYİCİLERİ VE İKTİSADİ POLİTİKALAR: AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
(The Development and Determinant of Youth Unemployment, Economic Policies: Comparison of European Union-Turkey )

Yazar : Özgür Bayram SOYLU  - Beyza Nur AYDIN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 339-360
Dergiye Geliş Tarihi : 5.04.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Özgür Bayram SOYLU - Beyza Nur AYDIN, (24). GENÇ İŞSİZLİĞİN GELİŞİMİ, BELİRLEYİCİLERİ VE İKTİSADİ POLİTİKALAR: AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 339-360. Doi: 10.17753/Ekev1445.


Özet
Genç işsizlik sorunu küreselleşmenin de artan etkisiyle günümüz dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları ciddi bir sorun olarak önemini korumaktadır. Politika yapıcılarının genç işsizlik sorununa karşı algı düzeyleri yeni istihdam kanallarından gençlerin faydalanma düzeylerini de etkilemektedir. Bu çalışma iki temel amaç üzerine kurulmuştur. Bu çalışmanın birincil amacı AB ve Türkiye nezdinde genç işsizliğin 2000-2018 yılları içindeki gelişimini mukayese ederek incelemek, genç işsizliğe sebep olan unsurları makro ve mikro düzeyde belirlemek ve bu nedenler ışığında uygulanan iktisadi politikaları ve çeşitli alternatif politikaları sunmaktır. Çalışmanın ikincil amacı ise 2000-2018 yılları arasında Türkiye’de gençlerin işgücüne katılım oranları, enflasyon, ekonomik büyüme, eğitim harcamaları ve doğrudan yabancı yatırım akımları ile genç işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemektir. En küçük kareler yöntemi ile yapılan regresyon analizi sonuçları incelenen dönemde gençlerin işgücüne katılım oranlarındaki artışın genç işsizliği arttırdığını, enflasyon oranı ile genç işsizlik oranı arasında ters orantılı bir ilişkini varlığını, ekonomik büyüme artışının, eğitim harcamalarındaki artışın ve doğrudan yabancı yatırım akımlarındaki artışın genç işsizliği azalttığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Genç İşsizlik, Genç İşsizliğin Nedenleri, Aktif ve Pasif İstihdam Politikaları, Avrupa Birliği, Türkiye.

Abstract
The youth unemployment problem, with the increasing impact of globalization, maintains its importance as a serious problem faced by developed and developing countries in today's world economy. Policymakers' perception of the youth unemployment problem will also affect the level of utilization of young people through new employment channels. This paper is based on two main objectives. This youth unemployment in the primary objective of the EU and Turkey before the study was to investigate by comparing the development in the 2000-2018 year, macros factor in causing youth unemployment and to determine the micro-level and to provide a variety of alternative policies within the framework of the economic policies implemented in these reasons context. The secondary aim of the study is to examine the relationship between youth labour force participation rates, inflation, economic growth, education expenditures, foreign investment flows and youth unemployment rates for Turkish economy over 2000-2018. The results of the regression analysis performed with the least-squares method reveal that the increase in the labour force participation rate of the youth increased the youth unemployment, and there is an inverse proportional relationship between the inflation rate and the youth unemployment rate. It also shows that the increase in economic growth reduces youth unemployment, the increase in education expenditures decreases youth unemployment and the increase in foreign direct investment flows decreases youth unemployment.

Keywords
Youth unemployment, Youth unemployment Causes, Active and Passive Employment Policy, European Union,

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri