eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim







ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİ UYGULAMALARININ ÖZERK ÖĞRENMEYE VE YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ
(The Effect of Learner Autonomy Practices on Autonomous Learning and Writing )

Yazar : Üzeyir SÜĞÜMLÜ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 515-530
Dergiye Geliş Tarihi : 23.04.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Üzeyir SÜĞÜMLÜ , (24). ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİ UYGULAMALARININ ÖZERK ÖĞRENMEYE VE YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 515-530. Doi: 10.17753/Ekev1470.


Özet
Araştırmanın amacı, öğrenci özerkliği etkinlik uygulamaları ve öğrenci özerkliği temelinde gerçekleştirilen yazma çalışmalarının öğrencilerin özerk öğrenme becerilerine, yazmaya yönelik tutumlarına ve yazma motivasyonlarına etkisini belirlemektir. Araştırma, eylem araştırması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bir devlet ortaokulunun 7. sınıfında öğrenim gören öğrenciler arasından gönüllülük ilkesine göre seçilen 25 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Öğrenci Özerkliği Ölçeği, Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği ve Yazma Motivasyonu Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın etkinlik uygulamaları ve yazma çalışmalarını içeren uygulama süreci, 12 haftada tamamlanmıştır. Araştırmanın ilk altı haftası öğrenci özerkliği etkinlik uygulamalarını, ikinci altı haftası ise öğrenci özerkliği temelinde gerçekleştirilen yazma çalışmalarını kapsamaktadır. Araştırmada ön-test ve son-test şeklinde uygulanan ölçme araçlarından elde edilen verilerin analizi, SPSS 20.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçme araçlarından elde edilen öntest ve son-test puanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığı, bağımlı (eşleştirilmiş) örneklem t-testi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçekler ve alt boyutları arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde korelasyon analizi kullanılmıştır. Öğrenci özerkliği, yazma motivasyonu ve yazmaya yönelik tutuma ilişkin ön-test ve son-testler arasındaki etki büyüklüğü değerleri (Cohen d) belirlenmiştir. Araştırma ile öğrenci özerkliği becerisi kazandırmaya yönelik etkinlik uygulamaları ve öğrenci özerkliği temelinde gerçekleştirilen yazma çalışmalarının öğrencilerin öğrenme özerkliği becerilerini geliştirdiği, yazmaya yönelik tutumlarını ve yazma motivasyonlarını artırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yazma Becerisi, Öğrenci Özerkliği, Yazmaya Yönelik Tutum, Yazma Motivasyonu, Eylem Araştırması.

Abstract
The present study aims to determine the effect of learner autonomy activity practices and writing studies based on the learner autonomy on the autonomous learning skills, writing attitudes and writing motivations of students. The study was conducted with action research. The study group of the research consists of 25 students selected according to the principle of volunteering among the students studying in the 7th grade of a public secondary school in the spring semester of 2014-2015 academic year. The data of the study were collected by Learner Autonomy Scale, Attitude Toward Writing Scale and Writing Motivation Scale. The application process, which includes the activities and writing studies of the study, was completed in 12 weeks. The first six weeks of the study were about learner autonomy activity practices, and the second six weeks of the study included writing studies based on learner autonomy. The analysis of the data obtained from the measurement tools applied in the form of pre-test and post-test in the study was carried out using the SPSS 20.0 package program. Whether there is a significant difference between the pre-test and post-test scores obtained from the measurement tools was examined with the paired sample t-test. Correlation analysis was used in the determination of the relationships between the scales and sub-dimensions used in the study. The effect size values (Cohen d) between pre-test and post-tests related to learner autonomy, writing motivation, and writing attitudes were determined. It was concluded in the study that activity practices aimed at acquiring learner autonomy skills and writing studies applications based on student autonomy improve students' autonomous learning skills, increase their writing attitudes and writing motivations.

Keywords
Writing Skill, Learner Autonomy, Writing Attitude, Writing Motivation, Action Research.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.



Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri