eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİ UYGULAMALARININ ÖZERK ÖĞRENMEYE VE YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ
(The Effect of Learner Autonomy Practices on Autonomous Learning and Writing )

Yazar : Üzeyir SÜĞÜMLÜ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 515-530
Dergiye Geliş Tarihi : 23.04.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020


Özet
Araştırmanın amacı, öğrenci özerkliği etkinlik uygulamaları ve öğrenci özerkliği temelinde gerçekleştirilen yazma çalışmalarının öğrencilerin özerk öğrenme becerilerine, yazmaya yönelik tutumlarına ve yazma motivasyonlarına etkisini belirlemektir. Araştırma, eylem araştırması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bir devlet ortaokulunun 7. sınıfında öğrenim gören öğrenciler arasından gönüllülük ilkesine göre seçilen 25 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Öğrenci Özerkliği Ölçeği, Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği ve Yazma Motivasyonu Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın etkinlik uygulamaları ve yazma çalışmalarını içeren uygulama süreci, 12 haftada tamamlanmıştır. Araştırmanın ilk altı haftası öğrenci özerkliği etkinlik uygulamalarını, ikinci altı haftası ise öğrenci özerkliği temelinde gerçekleştirilen yazma çalışmalarını kapsamaktadır. Araştırmada ön-test ve son-test şeklinde uygulanan ölçme araçlarından elde edilen verilerin analizi, SPSS 20.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçme araçlarından elde edilen öntest ve son-test puanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığı, bağımlı (eşleştirilmiş) örneklem t-testi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçekler ve alt boyutları arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde korelasyon analizi kullanılmıştır. Öğrenci özerkliği, yazma motivasyonu ve yazmaya yönelik tutuma ilişkin ön-test ve son-testler arasındaki etki büyüklüğü değerleri (Cohen d) belirlenmiştir. Araştırma ile öğrenci özerkliği becerisi kazandırmaya yönelik etkinlik uygulamaları ve öğrenci özerkliği temelinde gerçekleştirilen yazma çalışmalarının öğrencilerin öğrenme özerkliği becerilerini geliştirdiği, yazmaya yönelik tutumlarını ve yazma motivasyonlarını artırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yazma Becerisi, Öğrenci Özerkliği, Yazmaya Yönelik Tutum, Yazma Motivasyonu, Eylem Araştırması.

Abstract
The present study aims to determine the effect of learner autonomy activity practices and writing studies based on the learner autonomy on the autonomous learning skills, writing attitudes and writing motivations of students. The study was conducted with action research. The study group of the research consists of 25 students selected according to the principle of volunteering among the students studying in the 7th grade of a public secondary school in the spring semester of 2014-2015 academic year. The data of the study were collected by Learner Autonomy Scale, Attitude Toward Writing Scale and Writing Motivation Scale. The application process, which includes the activities and writing studies of the study, was completed in 12 weeks. The first six weeks of the study were about learner autonomy activity practices, and the second six weeks of the study included writing studies based on learner autonomy. The analysis of the data obtained from the measurement tools applied in the form of pre-test and post-test in the study was carried out using the SPSS 20.0 package program. Whether there is a significant difference between the pre-test and post-test scores obtained from the measurement tools was examined with the paired sample t-test. Correlation analysis was used in the determination of the relationships between the scales and sub-dimensions used in the study. The effect size values (Cohen d) between pre-test and post-tests related to learner autonomy, writing motivation, and writing attitudes were determined. It was concluded in the study that activity practices aimed at acquiring learner autonomy skills and writing studies applications based on student autonomy improve students' autonomous learning skills, increase their writing attitudes and writing motivations.

Keywords
Writing Skill, Learner Autonomy, Writing Attitude, Writing Motivation, Action Research.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 83. Sayısı (Yaz Sayısı) yayımlanmıştır. 84. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri