eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSPOR YAPAN BİREYLERİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
(Determine the Technology Addiction Levels of Individuals Who Do Sports According to Demographic Features )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 24
Sayı : 82
Sayfa : 23-43
Dergiye Geliş Tarihi : 23.04.2020
Yayımlanma Tarihi : 22.06.2020
DOI Number: :
Cite : Cengiz GÜNDÜZALP Ezgi Pelin YILDIZ , (24). SPOR YAPAN BİREYLERİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 82, p. 23-43. Doi: 10.17753/Ekev1471.


Özet
Bu çalışmanın amacı farklı branşlarda spor yapan bireylerin teknoloji bağımlılık düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada Kars ili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde farklı spor branşlarına kayıtlı öğrencilerin farklı demografik özelliklerine göre teknoloji bağımlılık düzeyleri incelenmiştir. Çalışma genel tarama yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemi farklı branşlarda spor yapan toplam 339 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Güçlü ve Dilci (2015) tarafından geliştirilen “Teknoloji Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler yüzde (%), frekans (f), ortalama ( x ), ve standart sapma (SS) değerleri ile ifade edilmiştir. Verilerin analizinde parametrik testlerden T-testi, tek yönlü ANOVA testi ve Regresyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca gruplar arasındaki farkın hangi grup veya gruplardan kaynaklandığını belirlemek için Post-Hoc testlerinden Scheffe testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin teknolojik bağımlık düzeylerinde cinsiyet ve aile sosyo-ekonomik düzeyler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farkın oluşmadığını, yaş ve sosyal ağlarda geçirilen süre açısından ise istatistiksel olarak anlamlı bir farkın oluştuğunu göstermiştir. Buna ek olarak sosyal ağlarda geçirilen süreler ile teknoloji bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu da görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
por Yapan Bireyler, Teknoloji, Bağımlılık, İnternet Bağımlılığı, Sosyal Ağlar.

Abstract
The aim of this study is to determine the technology addiction levels of individuals who do sports in different branches. For this purpose, in the study, technology dependency levels of students enrolled in different sports branches in Kars Province, according to different demographic characteristics were examined. The study was conducted with relational survey method, which is one of the general survey methods. The sample of the study consists of a total of 339 students doing sports in different branches. “Technology Dependency Scale” developed by Güclü and Dilci (2015) was used as data collection tool in the study. The data obtained from the study are expressed in percent (%), frequency (f), average ( x ), and standard deviation (SS) values. One-way Anova test and simple linear regression analysis correlation analysis were used to analyze the data. In addition, Scheffe test, one of the Post-Hoc tests, was used to determine which group or groups the difference between groups originated from. Findings obtained from the study showed that there was no statistically significant difference in terms of gender and family socio-economic levels in students' technological addiction levels, even so a statistically significant difference in terms of age and time spent in social networks. In addition, it has been observed that there is a positive and significant relationship between the time spent in social networks and technology addiction levels. Another research result is that individuals who do sports have low technology addicts. Therefore, sports has been identified as an effective activity to prevent such addictions.

Keywords
Individuals Doing Sports, Technology, Addiction, Internet Addiction, Social Networks.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri