eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimFİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
(Investigate of Postgraduate Dissertations on the Curricula of Physics, Chemistry and Biology Courses )

Yazar : Ebru BOZPOLAT  - Tuğba ERKMEN BOLAT  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 203-226
Dergiye Geliş Tarihi : 30.06.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Ebru BOZPOLAT - Tuğba ERKMEN BOLAT, (24). FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 203-226. Doi: 10.17753/Ekev1545.


Özet
Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de ortaöğretim fizik, kimya, biyoloji dersi öğretim programları üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin araştırma eğilimini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma kapsamındaki lisansüstü tezlerin; araştırma konusu, araştırma modeli, araştırmanın örneklemi-çalışma grubu, veri toplama araçları, veri analiz tekniklerine ilişkin dağılımları incelenmiştir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada, 47 yüksek lisans tezi ve 33 doktora tezi olmak üzere 80 tez incelenmiştir. Verilerin analizinde, doküman analizi ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; lisansüstü tezlerde çoğunlukla program değerlendirme, akademik başarı, öğrenme yaklaşımları- öğretim modelleri öğretim yöntem ve teknikleri, ders kitabı inceleme, öğretim materyalleri, tutum konuları üzerinde durulmuştur. Araştırmalarda en çok nicel araştırma yöntemi kullanılmış, bunu nitel ve karma araştırma yöntemleri takip etmiştir. Tezlerde nicel araştırma yöntemlerinden ilk sırada tarama modeli, ikinci sırada deneme modeli yer alırken; nitel araştırma yöntemlerinde ise en fazla durum çalışması modeli tercih edilmiştir. Tezlerin örneklem/ çalışma gruplarının çoğunluğu öğrenci ve öğretmenlerden oluşmuştur. Araştırmalarda veri toplama aracı olarak en çok ölçek, görüşme, anket, başarı testi, doküman ve gözlem teknikleri kullanmıştır. Tezlerde en çok kullanılan veri analiz teknikleri ise betimsel istatistikler ile parametrik istatistiklerdir. Betimsel istatistiklerden özellikle yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma; parametrik istatistiklerden ise t testi ve ANOVA tercih edilmiştir. Nitel boyutta betimsel istatistikler dışında kullanılan istatistiklerde ise betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda; araştırmalarda deneysel modele, nitel ve karma araştırma yöntemlerine daha fazla yer verilmesi; fizik, kimya ve biyoloji derslerine yönelik lisansüstü düzeyde çalışmaların sayısının artırılması; araştırma konularının ilgili alanlara katkı sağlayacak şekilde belirlenmesi ve özgün olması; örneklem grubunun belirlenmesinde araştırmaya uygun çeşitli örneklem gruplarının tercih edilmesi; araştırmalarda veri toplama araçlarının çeşitlendirilmesi; veri analizi bölümlerinin daha açıklayıcı ve ayrıntılı sunulması ve doğru veri analiz yöntemlerinin seçilmesi; benzer araştırmaların alanda yapılmış makale ve bildiriler üzerinde de yapılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Programı, Öğretim Programı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Lisansüstü Tez.

Abstract
The aim of this study is to reveal the tendency of postgraduate dissertations on the curricula of physics, chemistry and biology courses in high schools of Turkey. In parallel with the aim of this study, the research subject, research method, sampling, study group, data collection tools and distribution in data analysis techniques of the aforementioned postgraduate dissertations were examined. In this study using of screening model, 80 theses including 47 master’s theses and 33 doctoral theses were examined. For data analysis, document analysis and content analysis methods were applied. According to the conclusions of this study, curriculum assessment, academic achievement, learning approaches, teaching models, teaching methods and techniques, coursebook analyses, teaching materials and attitude research were the most frequently used subjects in postgraduate dissertations. Quantitative research method, qualitative research method and mixed research method were most applied methods respectively in these dissertations. In quantitative research, survey model ranked first and experimental model ranked second while case study model in qualitative research was the most preferred model. Majority of sampling/study groups in these dissertations is comprised of students and teachers. As data collection tools, scales, interviews, questionnaires, achievement tests, documents and observation techniques were mostly used. As for data analysis techniques, descriptive statistical techniques and parametric statistical techniques came first. In descriptive statistics, percentage, frequency, arithmetic mean, standard deviation ranked first while in parametric statistics t-test and ANOVA were mostly chosen. Except for descriptive statistics in qualitative aspect, descriptive analysis and content analysis were used. In line with the results of this research; it is suggested that experimental models, qualitative and mixed research methods should be given more place in researches; the number of postgraduate studies in physics, chemistry and biology courses in high schools should be increased; research subjects should be determined in a way that contributes to the related fields and should be original; various and appropriate sampling groups should be preferred in order to determine sampling groups; data collection tools should be varied, data analysis parts should be stated in a more explanatory and detailed way; correct data analysis methods should be chosen, and similar research should be performed on articles and academic proceedings carried out in the related field.

Keywords
Curriculum, Physics, Chemistry, Biology, Postgraduate Thesis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri