eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN İŞ YÜKÜ VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
(Investigation of the Effect on Job Satisfaction and Working Relationships Workload )

Yazar : Güler YANIK  Vedat TANİŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 24
Sayı : 83
Sayfa : 363-378
Dergiye Geliş Tarihi : 29.07.2020
Yayımlanma Tarihi : 30.09.2020
DOI Number: :
Cite : Güler YANIK Vedat TANİŞ, (24). ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN İŞ YÜKÜ VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 83, p. 363-378. Doi: 10.17753/Ekev1601.


Özet
Çalışmanın amacı çalışma ilişkilerinin çalışanın örgütün sunduğu hizmeti algılayışı, iş yükü ve iş tatmini üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışma ilişkilerinin çalışan tutum, davranışları ve görev algılayışını etkileyeceği düşünülmektedir. Buna göre çalışma ilişkileri bağımsız, iş yükü ve iş tatmini bağımlı değişkenler olarak ele alınmış, bu üç değişkene ilişkin ölçekler kullanılarak anket formları hazırlanmıştır. Anket formu demografik özelliklere ilişkin soruları, ölçek soruları yanında çalışanların üyesi bulunduğu örgütün hizmetlerini alıp almak istemeyecekleri, yakınlarına tavsiye etmek isteyip istemeyecekleri sorularını da kapsamaktadır. Çalışmanın uygulaması sağlık çalışanları ile gerçekleştirilmek istenmiş ve Rize’de bulunan bir RTEU Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini oluşturan 175 sağlık çalışanından elde edilen verilere çeşitli istatistiksel analizler yapılmış ve çalışma ilişkilerinin iş yükü ve iş tatmini üzerindeki etkisine ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır. Analiz sonuçlarında ilk dikkati çeken sonucun çalışanların örgütlerinin sunduğu hizmeti alma ve tavsiye etmeleri sorusuna verdikleri cevapların ortalamasıdır. Buna göre çalışanların mensubu oldukları örgütün çıktılarından memnuniyet düzeylerinin yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.Analiz sonuçlarına göre çalışan ilişkilerinin alt boyutları çalışma ortamında saygı ve destek, kendi kendine öğrenme ve kendinden memnuniyetin çalışanın örgütün hizmetlerini almak istemesi ve tavsiye etmesi üzerinde pozitif etkilerinin olduğu, çalışma ilişkilerinin alt boyutlarının çalışma ortamında saygı ve destek, amirlerle ilişkiler ve algılanan adaletin iş tatmini üzerinde pozitif yönlü etkilerinin olduğu, buna karşın çalışma ilişkilerinin çalışma ortamında saygı ve destek boyutunun iş yükü üzerinde negatif yönlü bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çalışma İlişkileri, Çalışma İlişkileri Boyutları, İş Tatmini, İş Yükü, Hizmet.

Abstract
The aim of the study is to examine the effects of working relationships on the employee's perception of the organization's service, workload and job satisfaction. It is thought that working relations will affect employee attitudes, behaviors and perception of duty. Accordingly, working relationships were considered as independent variables, workload and job satisfaction as dependent variables, and questionnaire forms were prepared using scales for these three variables. The questionnaire includes questions regarding demographic characteristics, questions on the scale, as well as whether employees would like to receive the services of their institutions, and whether they would like to recommend them to their relatives. The application of the study was intended to be carried out with healthcare professionals and was carried out in an RTEU Training and Research Hospital in Rize. Various statistical analyzes were made on the data obtained from 175 healthcare workers, who constituted the sample of the study, and results were obtained regarding the effect of work relations on workload and job satisfaction. The first striking result in the analysis results is the average of the answers given by the employees to the question of obtaining and recommending the service offered by their organization. According to the results of the analysis, the sub-dimensions of employee relations are that respect and support in the work environment, self-learning and self-satisfaction have positive effects on the employee's desire to receive and recommend the services of the organization, and the sub-dimensions of work relations It has been concluded that respect and support in the work environment, relations with superiors and perceived justice have positive effects on job satisfaction, whereas the dimension of respect and support in working relations has a negative effect on work load.

Keywords
Labor Relations, Dimensions Of Labor Relations, Job Satisfaction, Workload, Service.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri