eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimCOVİD-19 SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN TUTUMLARI: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
(Teachers 'Attitudes About Educational Information Network (Eba) in the Covid-19 Process: A Mixed Method Study )

Yazar : AYTEKİN KARBEYAZ  Murat KURT  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 84
Sayfa : 39-66
Dergiye Geliş Tarihi : 26.08.2020
Yayımlanma Tarihi : 27.12.2020
DOI Number: :
Cite : AYTEKİN KARBEYAZ Murat KURT, (2020). COVİD-19 SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN TUTUMLARI: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. Ekev Akademi Dergisi, 84, p. 39-66. Doi: 10.17753/Ekev1646.


Özet
COVİD-19 (Korona virüs)’un tüm dünyayı etkisine aldığı günümüzde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiştir. Türkiye’de de dünyaya paralel olarak sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş ve okulların eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Bunun sonucu olarak okul çağındaki milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime devam edememiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bu duruma hızlı bir çözüm getirerek var olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden derslerin devam etmesi kararını almıştır. Bu çalışmanın amacı; EBA’nın pandemi sürecinde kullanımına yönelik öğretmen tutumlarını araştırmaktır. Çalışmada sıralı açıklayıcı karma yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın nicel boyutu kesitsel tarama, nitel boyutu ise olgubilim desenine göre şekillenmiştir. Nicel boyutta verileri elde etmek için basit rastgele örneklem seçme yöntemi kullanılarak 376 öğretmen, nitel boyutta ise amaçlı örneklem seçme yöntemi içerisinde bulunan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre belirlenen 10 öğretmenden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; “EBA Tutum Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde; nicel veriler SPSS 20, nitel veriler ise NVivo 9.2 programı kullanılarak içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda; öğretmenlerin EBA’ya karşı ortalamanın üstünde bir olumlu tutuma sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin EBA tutum puanı öğretmenlerin cinsiyet, yaş, eğitim, hizmet yılı, öğretim kademesi ve görev yaptığı yer değişkeni açısından benzer olduğu ayrıca; katılımcıların yanıtlarından EBA’nın öğrencilere faydalı olduğu ancak; eksikliklerinin de olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur

Anahtar Kelimeler
Covid-19, EBA, Öğretmen, Tutum, Yüz Yüze Eğitim.

Abstract
Curfew restrictions have been imposed today, when COVID-19 (Corona virus) affects the whole world. Turkey has been introduced in parallel with the world and curfew restrictions were suspended school educational activities. As a result, millions of school-age students could not continue face-to-face education. The Ministry of National Education brought a quick solution to this situation and decided to continue the courses over the existing Education Information Network (EBA). The purpose of this study; To investigate teachers' attitudes towards the use of EBA in the pandemic process. The sequential explanatory mixed method was used in the study. The quantitative dimension of the study was shaped by cross-sectional scanning and the qualitative dimension according to phenomenological design. In order to obtain the data in quantitative dimension, 376 teachers were used by using the simple random sampling method and in the qualitative dimension, 10 teachers determined according to the maximum diversity sampling method included in the purposeful sampling method were used. As a data collection tool; "EBA Attitude Scale" and semi-structured interview form developed by the researchers were used. In the analysis of the data; Quantitative data were analyzed by content analysis using SPSS 20 and qualitative data using NVivo 9.2 program. As a result of the work; it has been revealed that teachers have an above average attitude towards EBA. Teachers 'EBA attitude score is similar in terms of teachers' gender, age, education, years of service, academic level and place of duty; It has been determined that Among the answers of the participants, EBA is beneficial for students; It has also been revealed that it has shortcomings. Various suggestions have been made in line with these resultsThepurpose of thisstudy; Toinvestigateteacherattitudestowardstheuse of EBA in thepandemicprocess. Sequentialdescriptivemixedmethodwasused in thestudy. Thequantitativedimension of thestudywasshapedaccordingtothecross-sectionalscreeningandthequalitativedimensionaccordingtothescientificpattern. Of theworkinggroup; usingsimplerandomsamplingmethodtoobtainquantitative size data Of theworkinggroup; 376 teachersusingsimplerandomsamplingmethodtoobtainquantitative data Inordertoobtainqualitative data, 10 teachersaredeterminedaccordingtothemaximumdiversitysamplingmethod in thepurposefulsampleselectionmethod. As a datacollectiontool; “EBA AttitudeScale” and semi-structuredinterview form developedbytheresearcherswereused. Intheanalysis of thedata; quantitative data wereanalyzedby SPSS 20 andqualitative data wereanalyzedbycontentanalysisusingNVivo 9.2 program. Inlinewiththeseresults, varioussuggestionsweremade. As a result of theresearch; As a result of theresearch; Itwasconcludedthattheteachershave a positiveattitudetowards EBA. Inaddition, teachers' EBA attitudescore has a similarscore in terms of gender, age, education, year of service, level of educationandlocationvariable. Itwasobtainedfromtheresponses of theparticipantsthat EBA has a positiveandnegativeeffect.

Keywords
Covid-19, EBA, Teacher, Attitude, Face To Face Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri