eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK İNANÇLARININ VE METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
(Investigation of Prospective Primary School Teachers’ Beliefs and Metaforic Perceptions Related to Mathematical Problem Solving )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 85
Sayfa : 129-150
Dergiye Geliş Tarihi : 9.12.2020
Yayımlanma Tarihi : 31.03.2021
DOI Number: :
Cite : Mükremin DURMUŞ -Ebru SAKA, (25). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK İNANÇLARININ VE METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 85, p. 129-150. Doi: 10.17753/Ekev1794.


Özet
Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının problem çözmeye yönelik inançlarını ve metaforik algılarını incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma desen modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları 74’ü 3. sınıf, 83’ü 4. sınıf olmak üzere 157 sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır. Çalışmanın nicel boyutunda “Matematiksel Problem Çözmeye İlişkin İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın nitel boyutunda ise, uygulanan ölçeğin ardından öğretmen adaylarının “Problem çözme… gibidir… Çünkü…” şeklindeki ifadeyi tamamlamaları istenmiştir. Nicel verilerin analizinde istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının problem çözmeye yönelik inançlarının orta düzeyde olduğu, problem çözmeye yönelik inancın cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte matematik başarı algısı ile problem çözme inancı arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının problem çözmeye yönelik oluşturdukları metaforlar ise bilişsel ve duyuşsal açıdan problem çözme olmak üzere iki tema altında toplanmıştır. Ayrıca sınıf öğretmeni adaylarının büyük kısmının problem çözmenin bilişsel yönüne vurgu yaptıkları, problem çözmenin yaşam becerisi olduğu, çaba, emek ve deneyim gerektirdiği ve zor olduğu yönünde algıya sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarından hareketle öğretmen adaylarına problem çözmenin önemli, değerli ve uğraşmaya değer olduğu fikrinin kazandırılması önerilmektedir. Ayrıca ileride yapılacak çalışmalarda öğretmen adaylarına farklı düşünme becerilerine yönelik eğitim verilerek problem çözme inancı ve problem çözmeye yönelik algılarındaki değişimin incelenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Matematiksel Problem Çözme, İnanç, Metaforik Algı, Sınıf Öğretmeni Adayları, Öğretmen Eğitimi.

Abstract
The aim of this study is to examine the beliefs and metaphoric perceptions of prospective primary school teachers towards problem solving. In this study, mixed design model was used. The participants of the study consisted of 157 prospective teachers, 74 of them are 3rd grade and 83 of them are 4th grade. “Belief Scale for Mathematical Problem Solving” was used in the study. In the qualitative dimension of the study, the prospective teachers were asked to complete the expression “Problem solving as … . Because…”. Statistical techniques were used in the analysis of quantitative data. In the analysis of qualitative data, content analysis method was used. According to the results of the study, it was determined that the belief scores of the prospective teachers about problem solving were at the middle level and the belief about problem solving did not differ according to the variables of gender and grade level. On the other hand, there was a moderately positive relationship between mathematics achievement perception and problem solving belief. The metaphors created by the prospective primary school teachers for problem solving were grouped under two themes: cognitive and affective problem solving. It was found that most of the prospective teachers emphasized the cognitive aspect of problem solving, and that they had the perception that problem solving is life skill, requires effort, labor and experience and is difficult. Based on the results of the study, it is recommended to give preservice teachers the idea that problem solving is important, valuable and worth the effort. In addition, it is recommended to examine the change in problem-solving beliefs and perceptions of problem-solving by training prospective teachers for different thinking skills for future studies.

Keywords
Mathematical Problem Solving, Belief, Metaphoric Perception, Prospective Primary School Teachers, Te

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri