eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimUZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINDA MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(The Problems Encountered by Pre-Service Mathematics Teachers in Distance Education Practices and Solution Suggestions )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 85
Sayfa : 359-376
Dergiye Geliş Tarihi : 20.02.2021
Yayımlanma Tarihi : 31.03.2021
DOI Number: :
Cite : Mustafa AKINCI -Mutlu PİŞKİN TUNÇ, (25). UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINDA MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 85, p. 359-376. Doi: 10.17753/Ekev1916.


Özet
Bu çalışma, uzaktan eğitim uygulamalarında ortaokul matematik öğretmeni adaylarının karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma durum çalışması desenini kullanan nitel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi ilköğretim matematik öğretmenliği programı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan 148 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın katılımcılarını 41 birinci sınıf, 46 ikinci sınıf, 35 üçüncü sınıf ve 26 dördüncü sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Katılımcılardan 105’i kadın iken 43’ü erkek öğretmen adaylarıdır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu iki sorudan oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. Katılımcılar anketteki sorulara bilgisayar ortamında cevap vermiş ve çevrimiçi olarak araştırmacılara ulaştırmışlardır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adayları uzaktan eğitim uygulamalarında yaşanan sorunların; öğrenme eksiklikleri, teknolojik yetersizlikler, teknolojik altyapı sorunları, gözetimsiz sınavlar ve teknoloji kaynaklı sağlık sorunları olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adayları senkron ders, video veya sesli sunum, iletişim araçlarının aktif kullanımı, ayrıntılı ders içerikleri, kısmi uzaktan eğitim, öğrenci takibinin arttırılması, öğrencilerin öz disiplin kazanmaları gibi ders işleniş sürecine yönelik önerilerde bulunurken sınavların ödev olarak yapılması ve sınavların gözetimli yapılması şeklinde değerlendirmeye yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Bunun yanında öğretmen adayları materyal ve alt yapı desteğine yönelik ve psikolojik desteğe yönelik önerilerde bulunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler
Uzaktan Eğitim, Matematik, Öğretmen Adayları, Sorunlar, Matematik Eğitimi.

Abstract
This study was carried out to investigate the problems faced by the pre-service middle school mathematics teacher in the distance education practices and their solution suggestions about these problems. The research was a qualitative study using the case study design. The sample of the study consisted of 41 first grade, 46 second grade, 35 third grade and 26 fourth grade pre-service teachers who are studying in a state university elementary mathematics teaching program. Participants were 105 female and 43 male pre-service teachers. The data were collected using a questionnaire form consisting of two open-ended questions developed by the researchers. Participants answered the questions in the questionnaire online via computer. Content analysis method was used in the analysis of the data. As a result of the research, pre-service teachers' problems encountered in distance education practices were learning deficiencies, technological deficiencies, technological infrastructure problems, unobserved exams and technologyrelated health problems. The pre-service teachers made suggestions for the course process such as synchronous lesson, video or audio presentation, active use of communication tools, detailed course contents, partial distance education, increasing student followup, students gaining self-discipline. They made suggestions to evaluate the exams as homework and examinations under supervision. In addition, they made suggestions for material and infrastructure support and psychological support.

Keywords
Distance Education, Mathematics, Pre-Service Teacher, Problems, Mathematics Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri