eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimPOZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(The Scale of Positive Psychological Capital: A Reliability and Validity Study )

Yazar : Rasim TÖSTEN  Habib ÖZGAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 59
Sayfa : 429-442
Dergiye Geliş Tarihi : 26.01.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014


Özet
Eğitim yönetiminde “pozitif psikolojik sermaye” yaklaşımı eğitimcilerin olumsuzluklarına odaklanmak yerine onların pozitif davranışlarına odaklanarak bunu verimliliğe dönüştürebilme amacı taşımaktadır. Yapılan bu çalışmanın temel amacı öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye yeterliklerini (umut, öz yeterlilik, dayanıklılık, iyimserlik vb.) ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. İlgili alanyazın tarandığında yurt içinde eğitim bilimleri alanında psikolojik sermayeye dair çok az çalışmanın olması, “pozitif psikolojik sermaye” kavramının ülkede yeni tartışılıyor olması araştırmayı önemli kılmaktadır. Araştırmanın örneklemini 2012 - 2013 öğretim yılında Diyarbakır ili eğitim kurumlarında görev yapan 112’si kadın, 194’ü erkek olmak üzere toplam 306 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçme aracının geliştirilmesi için öncelikle ilgili alan yazın taranarak madde havuzu oluşturulmuş olup 105 maddelik taslak form hazırlanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak ön uygulamaya çıkılmıştır. Uygulama sonrasında geçerlik ve güvenirlik analizi yapılmış olup faktör yükleri .50’nin altında olan maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Ölçme aracında geride kalan 26 madde yer almıştır. Yapılan geçerlik çalışmaları sonucunda açımlayıcı faktör analizi için ölçeğin KMO değeri .91; barlett testi .00 (p<.01); açıklanan varyans %61,6 olarak saptanmıştır. Hazırlanan ölçeğin boyutları ise; umut, özyeterlilik, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık, güven ve dışa dönüklük olarak tanımlanmış olup bu boyutlar alanyazın ile tutarlı görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise Ölçme aracı için yapılan DFA’da elde modelin uyum indeksleri incelenmiş ve Ki-kare değerinin (x2=728.83, N=308, sd= 285, p= 0.00) anlamlı olduğu görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA; 0.071, SRMR; 0.13, GFI; 0.85, AGFI; 0.81, CFI; 0.96, IFI; 0.96, NFI; 0.093; x2/df = 2.56 olarak bulunmuştur. Bu durum ölçeğin iyi bir model olduğunu göstermektedir. Güvenirlik çalışmasında ise iç tutarlık katsayısı olan cronbach alpha değeri toplamda .92 olarak bulunmuştur. Boyut bazında bakıldığında ise tüm boyutların değerleri .70’in üzerinde çıkmıştır. Sonuç olarak; 26 maddelik 6 boyutlu geçerli ve güvenilir bir ölçek literatüre kazandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik Sermaye, Pozitif Psikoloji, Geçerlik, Güvenirlik.

Abstract
In the field of education management, the positive psychological capital approach aims at focusing on favorable behaviors of educationalist and turning this into a fertility instead of focusing on unfavorable qualities. The main aim of this study is to develop a reliable and valid scale that can evaluate teachers’ positive psychological capital proficiencies such as hopeness, self-efficacy, optimism, stability. The fact that there are few domestic studies on psychological capital in the field of education sciences and the fact that the concept has just began to be discussed make the study vital. In the education year of 2012-2013, ın the city of Diyarbakır the total 306 teachers 112 of whom are female and 194 of are male were sampled for the study. In order to develop the scale, firstly related literature was scanned and an item pool was constituted. Then a draft form consisting 105 items was formed. After having taken experts’ view and having made required arrangements, the draft form was applied preliminarily. Followig to that, the analysis of reliability and validity was done and the items whose item total statistics value is below 0.50 were excluded. So 26 items were left for the scale. As a result of validity analysis, for the explanatory factor analysis, the scale’s KMO value is .091, Barlett test is .00 (p<.01) and the total explained variance is % 61.6. The subscales of the scale are determined as hopeness, self-efficacy, optimism, psychological stability, confidence and outwardness. These subscales are found to be consistent with the literature. As a result of confirmatory factor analysis, model’s fit index obtained via DFA was examined and Chi-square value (x2= 728.83, N= 308, sd=285, p=0.00) is observed to be significant. Fit index values are; RMSEA; 0.071, SRMR; 0.13, GFI; 0.85,AGFI; 0.81, CFI; 0.96, IFI; 0.96, NFI; 0.093; x2/df = 2.56. These values shows that the scale is a good model. For the realibility of the scale of whose internal consistency was analyzed, Cronbach Alpha value is estimated to be .092. When analyzed as subscales,whole subscales values were above .70. As a result, a reliable and valid scale with 6 subscales consisting total 26 items has been obtained.

Keywords
Psychological Capital, Positive Psychology, Validity, Realibility.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri