eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)
(Opinions of Primary and Secondary School Teachers and Administrators on the 4 +4 +4 Education System (Siirt Sample) )

Yazar : Cevdet EPÇAÇAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 58
Sayfa : 505-522
Dergiye Geliş Tarihi : 5.02.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Cevdet EPÇAÇAN , (18). İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ). Ekev Akademi Dergisi, 58, p. 505-522. Doi: .


Özet
Bu araştırmanın amacı ilkokul öğretmen ve yöneticilerinin 4+4+4 eğitim sistemi hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Ayrıca 60 ayını dolduran çocukların ilkokula gönderilmelerinin, uygulamada ortaya koymuş olduğu olumlu veya olumsuz sonuçlara ilişkin öğretmen görüşlerinden yararlanmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda betimsel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Araştırma hem nicel hem de nitel boyutlara sahip olduğundan aynı zamanda bir karma araştırma örneğidir. Araştırmanın veri toplama aracı olarak da anket ve görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Siirt ili merkezindeki farklı sosyo – ekonomik ve kültürel çevrelerde bulunan ilkokul ve ortaokullarında görevli olan bütün öğretmenler ve okul yönetici oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi olarak seçkisiz örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilen ve random örneklem yöntemine başvurulmuştur. İl merkezindeki 2500 civarındaki öğretmenin yaklaşık %35'ine ulaşılmış ve 535 katılımcıdan yazılı görüş alınmıştır. Görüşme verilerinin analizinde nicel veriler için SPSS paket programından yararlanılmış; nitel veriler için de içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında yeni eğitim sisteminin uygulayıcıları olan öğretmen ve yöneticilerin 4+4+4 eğitim sisteminin hem güçlü hem de zayıf yönleri konusunda görüşlere sahip oldukları ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri sundukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
4+4+4 eğitim sistemi, 6 yaş, öğretmen görüşleri, okul yöneticisi.

Abstract
The aim of this study is to determine the opinions of primary and secondary school teachers and administrators on 4 +4 +4 education system. Another purpose is to obtain and utilize the opinions of teachers about negative and positive results of registering the children completed 60 months to primary school in this new system. Descriptive research method was applied for this study. The study is an example of a mixed research since it contains both quantitative and qualitative research aspects. Written interview form was used as data collection tool. The universe of the research consists of all primary and secondary school teachers and administrators working in different schools of Siirt with different socio - economic and cultural level. Random sampling methods which are easily accessible were applied for the research. Nearly 35% of the 2500 teachers working in the center of the city were consulted and 535 written forms were submitted from the participants. SPSS was used for the analysis of quantitative data and content analysis was utilized for the analysis of qualitative data obtained from interview. In the light of the findings it has been determined that teachers and administrators who are the practitioners of the 4+4+4 education system think that there are both strong and weak aspects of the system and they recommend solutions for the problems of the new system.

Keywords
4 +4 +4 education system, 6 years, opinions of teacher, school administrator.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri