eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSÜREÇSEL MODELE DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİLİLİĞİNİN KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI İLE İNCELENMESİ
(Investigation of the Effectiveness of Activities Based on the Prodecural Model on Students' Reading Comprehension Skills with Mixed Method Research )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 25
Sayı : 87
Sayfa : 01-18
Dergiye Geliş Tarihi : 21.05.2021
Yayımlanma Tarihi : 21.09.2021
DOI Number: :
Cite : Ahmet Karabulut Lokman Turan, (25). SÜREÇSEL MODELE DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİLİLİĞİNİN KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI İLE İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 87, p. 01-18. Doi: 10.17753/Ekev2040.


Özet
Bu araştırmanın amacı süreçsel modele dayalı okuma anlama uygulamasının ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisini belirlemektir. Çalışma, karma araştırma yöntemlerinden olan gömülü desen ile yürütülmüştür. Araştırmanın müdahale uygulamasında, deneysel desenlerden ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde Ağrı ilinde bulunan iki farklı ortaokulda 8.sınıfta öğrenim gören öğrenciler ile yürütülmüştür. Örnekleme sürecinde öncelikle basit tesadüfi örneklem yöntemi ile çalışmanın yürütüleceği okullar belirlenmiş ve sonrasında basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile 93 öğrenciden oluşan deney ve kontrol grupları belirlenerek araştırma sürecinde geliştirilmiş olan süreçsel modele dayalı okuma anlama etkinlik uygulaması deney gruplarında 14 hafta boyunca uygulanmıştır. Verilerin analizi sürecinde; içerik analiz yöntemi, normallik analizleri, Tek Faktörlü Kovaryans Analizi ve t testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular dâhilinde, süreçsel modele dayalı okuma anlama uygulamasının 8.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde etkili bir yaklaşım olduğu ve uygulama esnasında elde edilen dokümanların ve uygulama sonrasında yapılan görüşme süreçlerinin analizinden elde edilen bulguların, nicel yöntemlerle elde edilen verilerle örtüştüğü ve nitel bulguların nicel bulguları yeterli düzeyde açıkladığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Dil Becerisi, Okuma, Anlama, Süreçsel Model, Karma Desen.

Abstract
The purpose of this research is to determine the effect of the procedural modelbased reading comprehension practice on the reading comprehension skills of 8th grade secondary school students. The study was conducted with the embedded design, which is one of the mixed research methods. In the intervention application of the research, an experimental design with pre-test post-test control group, one of the experimental designs, was used. The research was conducted with 8th grade students in two different secondary schools in the province of Ağrı in the 2019-2020 academic year. In the sampling process, the schools where the study will be carried out were determined with the simple random sampling method, and then the experimental and control groups consisting of 93 students were determined with the simple random sampling method, and the reading comprehension activity application based on the procedural model developed during the research process was applied to the experimental groups for 14 weeks. In the process of data analysis; Content analysis method, normality analysis, Single Factor Covariance Analysis and t test were applied. Within the findings obtained from the research, it is seen that the reading comprehension application based on the procedural model is an effective approach in the development of 8th grade students' reading comprehension skills, and that the findings obtained from the analysis of the documents obtained during the application and the interview processes after the application overlap with the data obtained by quantitative methods, and that the qualitative findings It was determined that it explained the quantitative findings sufficiently.

Keywords
Language Skill, Reading, Comprehension, Procedural Model, Mixed Design.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri