eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim2021-LGS MATEMATİK ALT TESTİ SORULARININ ÖĞRENME ALANLARI VE YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
(Investigation of LGS 2021 in Terms of Mathematics Learning Areas and Renewed Bloom Taxonomy )

Yazar : UĞUR YILMAZ  -Mevlüde DOĞAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 459-476
Dergiye Geliş Tarihi : 3.01.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : UĞUR YILMAZ -Mevlüde DOĞAN, (26). 2021-LGS MATEMATİK ALT TESTİ SORULARININ ÖĞRENME ALANLARI VE YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 459-476. Doi: 10.5281/zenodo.6399259.


Özet
İçinde bulunduğumuz yüzyılda her alanda yaşanan hızlı değişim, eğitim alanında da kendini hissettirmiş, bizlere yenilenmenin ve değişimin zorunlu olduğunu göstermiştir. Belli sınıf düzeylerinde gerçekleştirilen ve belli yeterlilikleri ölçmeyi hedefleyen PISA, TIMMS, PIRLS ve TALIS gibi uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sınavlardan elde edilen sonuçların, ülkelerin eğitim sistemlerindeki eksikliklerini yapılandırmalarına destek sağladığı bilinmektedir. Bu sınavlarda temel amaçlardan belki de en önemlisi, öğrencilerin okulda edinmiş oldukları bilgi ve becerilerini günlük yaşamlarına ne ölçüde aktarabildiklerini ölçmektir. Amacı ortaokul sekizinci sınıf düzeyindeki öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre bir sonraki öğretim seviyesine hazırlamak olan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav sorularında da bu doğrultuda gerçekleştirilen yapılanmalar söz konusudur. Bu çalışmada, 2021 yılı Haziran ayında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiş olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı matematik alt testinde yer alan yirmi adet sorunun ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı’nda yer alan öğrenme alanları ve yenilenmiş Bloom taksonomisi bilgi boyutu ve bilişsel süreç boyutuna göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden temin edilen 2021-LGS merkezi sınavı A-B kitapçıklarında yer alan matematik alt testi soruları araştırma dokümanlarının kaynağını teşkil etmiştir. Araştırmacılar ve uzmanlar tarafından doküman incelemesi yöntemi kullanılarak elde edilen araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistikten yararlanılmıştır. Öğrenme alanları ve yenilenmiş Bloom taksonomisi boyutlarına ait frekans ve yüzde değerleri tablolara aktarılarak yorumlanmıştır. Çalışmanın veri analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre en fazla Sayılar ve İşlemler öğrenme alanında soru olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca soruların sıklıkla yenilenmiş Bloom taksonomisi bilişsel süreç boyutunda Uygulama, Analiz ve Değerlendirme basamağında, bilgi boyutunda ise işlemsel bilgi boyutunda yer aldığı belirlenmiştir. Çalışmanın ortaya koyduğu bu sonuçlar çerçevesinde paydaşlara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
LGS, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, Doküman incelemesi, Bilişsel süreç boyutu, Bilgi boyutu.

Abstract
The rapid change experienced in every field in the century we live in has also made itself felt in the field of education and has shown us that renewal and change are imperative. It is known that the results obtained from international exams such as PISA, TIMMS, PIRLS and TALIS, which are held at certain grade levels and aim to measure certain qualifications, support countries in structuring their deficiencies in their education systems. Perhaps the most important of the main purposes in these exams is to measure the extent to which students can transfer the knowledge and skills they have acquired at school to their daily lives. There are also structurings carried out in this direction in the questions of the Central Examination for Secondary Education Institutions, whose purpose is to prepare the 8th grade students at the secondary school level for the next level of education according to their interests and abilities. In this study, twenty questions in the Mathematics subtest of the High School Entrance System (LGS) exam, which was carried out by the Ministry of National Education in June 2021, were examined according to the learning areas in the Mathematics Lesson Curriculum, the renewed Bloom taxonomy knowledge dimension and cognitive process dimension intended. For this purpose, the mathematics sub-test questions in the 2021-LGS central exam A-B booklets obtained from the official website of the General Directorate of Measurement, Evaluation and Examination Services constituted the source of the research documents. Descriptive statistics were used in the analysis of the research data obtained by researchers and experts using the document review method. Frequency and percentage values of learning areas and renewed Bloom taxonomy dimensions were interpreted by transferring them to tables. According to the findings obtained as a result of the data analysis of the study, it was determined that there were mostly questions in the areas of Numbers and Operations learning. In addition, it was determined that the questions were included in the application, analysis and evaluation step in the cognitive process dimension of the frequently revised Bloom taxonomy, and in the operational information dimension in the information dimension. Within the framework of these results of the study, suggestions were presented to the stakeholders.

Keywords
LGS, Revised Bloom Taxonomy, Document review, Cognitive process dimension, İnformation dimension.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri