eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİŞ YERLERİNDE UYGULANAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ
(Evaluation of Occupational Health and Safety Services Implemented in Workplaces from the Perspective of Employee: A University Example )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 35-57
Dergiye Geliş Tarihi : 29.01.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : PINAR BAYKAN -Aslı AVCI İNAL-Ebru SENEMTAŞI ÜNAL, (26). İŞ YERLERİNDE UYGULANAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 35-57. Doi: 10.5281/zenodo.6399213.


Özet
İşyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin uygulanması ve sürekli gözden geçirmeler yapılarak iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi önemli görülmektedir. Her türlü iyileştirme faaliyetinin planlama ve uygulama aşamalarına çalışanların dâhil edilmesi İSG hizmetlerinin uygulama sürecinin başarılı olmasına katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede çalışmada bir devlet üniversitesinde sunulan İSG hizmetlerinin uygulanma durumunun değerlendirilmesine yönelik çalışanların görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini gönüllü 191 sürekli işçi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri değerlendirme” anketi kullanılmıştır. Anket formunda alan yazın ve İSG mevzuatı dikkate alınarak “Yönetimsel Tedbirler ve İş Birliği, Çalışma Ortamı Gözetimi, Çalışan Eğitimleri, Farkındalık” olmak üzere 4 ayrı başlık oluşturulmuştur. Hazırlanan anket demografik bilgi formunda bulunan maddeler hariç 5’li Likert ve 33 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizi betimsel ve kestirimsel analiz yöntemleri ile “IBM SPSS 25” yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada katılımcıların İSG eğitimi alma, iş kazası geçirme, işe giriş muayenesi yaptırma ve işin tehlike derecesini bilme durumları incelendiğinde %96,9’unun İSG eğitimi aldığı, ayrıca %92,1’inin ise iş kazası geçirmediği görülmüştür. Ayrıca analiz sonucunda sürekli işçilerin büyük bir çoğunluğu işyerlerinde İSG hizmetlerinin uygulanmasına dair olumlu görüş bildirmişlerdir. Bu olumlu görüşlerin sonucunda, iş yerlerinde çalışanların İSG hizmetlerinin yürütülmesi sürecine dâhil edilmesi, çalışanlarda güvenlik kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağı ve işyerine olan güveni artıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
İSG hizmetleri, Çalışma ortamı gözetimi, Yönetimsel tedbirler, Sürekli işçi.

Abstract
In workplaces; It is considered important to implement occupational health and safety (OHS) services and to carry out improvement activities by making continuous reviews. Involving employees in the planning and implementation stages of all kinds of improvement activities will contribute to the success of the implementation process of OHS services. In this context, it is aimed to examine the opinions of the employees on the evaluation of the implementation of the OHS services offered at a state university. The sample of the study consists of 191 volunteer workers. "Occupational health and safety services evaluation" questionnaire was used as a data collection tool in the research. In the survey form, taking into account the literature and OHS legislation, 4 separate headings were created: "Administrative Measures and Cooperation, Work Environment Surveillance, Employee Training, Awareness". The prepared questionnaire consists of 5 Likert and 33 items, excluding the items in the demographic information form. The analysis of the data was made using descriptive and predictive analysis methods and “IBM SPSS 25” software. In the study, when the participants' OHS training, having a work accident, having a job entrance examination and knowing the degree of danger of the job were examined, it was seen that 96.9% of them received OHS training, and 92.1% of them did not have a work accident. In addition, as a result of the analysis, the majority of the workers expressed a positive opinion on the implementation of OHS services in their workplaces. As a result of these positive opinions, it is thought that the inclusion of workers in the process of carrying out OHS services in the workplaces will contribute to the development of the safety culture in the workers and increase the confidence in the workplace.

Keywords
OHS services, Work environment surveillance, Administrative measures, Permanent worker.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri