eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimMUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK İKLİM ALGISININ İŞGÖREN PERFORMANSI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ
(Relationship of Ethical Climate Perception of Free Accountants Financial Consultants with Employee Performance and Job Satisfaction )

Yazar : Ali Altınbay    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 26
Sayı : 90
Sayfa : 01-18
Dergiye Geliş Tarihi : 20.03.2022
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2022
DOI Number: :
Cite : Ali Altınbay , (26). MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK İKLİM ALGISININ İŞGÖREN PERFORMANSI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 90, p. 01-18. Doi: 10.5281/zenodo.6395832.


Özet
Örgütlerde davranışların kabul edilebilir, kabul edilemez ya da uygulanamaz oluşuna ilişkin değerlendirme, o davranışın etik olup olmadığı kıstasına bağlıdır. Etik davranış olarak belirlenen davranışlar kabul edilebilir ve uygulanabilir davranışlar olup aynı zamanda yol göstericidirler. Etik; insan davranışlarının doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda kurallar dizinini oluşturarak tutum ve davranışların oluşturulmasında yol gösterici olurlar. Çalışanların işe karşı hissiyatı ve sağlığının bir göstergesi olan iş tatmini, çalışma karşılığında edindikleri ücret ile iş ortamında birlikte çalıştığı kişilerden hoşnut olması ve yaptıkları faaliyetlerinin sonucunda aldığı gönül rahatlığıdır. Örgütsel düzeyde başarının odak noktası olan performansta artış kendiliğinden ortaya çıkan bir aşama değildir. Performansın stratejik olarak algılanması ve yönetilmesi gerekir. Performans yönetimi, örgütte insan kaynaklarının en üst düzeyde potansiyelini gerçekleştirmesine yönelik olarak motive edilmesi bağlamında sistemli bir şekilde yönetilmesidir. Bu araştırmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının etik iklim algısının işgören performansı ve iş doyumu ile ilişkisinin tespit edilmesidir. Bu amaçla 2021 yılında Kütahya ilindeki 351 muhasebe meslek mensubundan 205’ine gönüllülük esasına göre nicel araştırma yöntemi olan anket tekniği ile ulaşılmıştır. Regresyon ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analiz sonucu elde ettiğimiz bulgularla Etik iklim ile İşgören performansı arasında (r=0,623), İş doyumu arasında ise (r=0,676) yüksek düzeyde pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucu Etik iklim algısının işgören performansını (β=0,640; p<0,05), iş doyumunu (β=0,614; p<0,05) pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Etik, Etik iklim, Performans, İşgören performansı, İş doyumu.

Abstract
The assessment of the acceptable, unacceptable or unenforceable behavior in organizations depends on whether that behavior is ethical or not. Ethical behavior is considered acceptable and applicable behavior, and they are also guiding. Ethics; they guide the formation of attitudes and behaviors by creating an index of rules on the accuracy or inaccuracy of human behavior. Job satisfaction, which is an indicator of the employees ' feelings towards work and health, is the pay they receive in return for work and the satisfaction of the people they work with in the work environment and the complacency they receive as a result of their activities. An increase in performance, which is the focus of success at the organizational level, is not a spontaneous stage. Performance needs to be strategically perceived and managed. Performance management is the systematic management of human resources in the organization in the context of being motivated to realize their potential at the highest level. The aim of this research is to determine the relationship of ethical climate perception of accounting professionals with employee performance and job satisfaction. For this purpose, 205 of the 351 accounting professionals in Kütahya province were reached on a voluntary basis with the questionnaire technique, which is a quantitative research method in 2021. Regression and correlation analyzes were used. The results of the correlation analysis showed a high level of positive correlation between Ethical climate and Employee performance (r=0,623) and job satisfaction (r=0,676). As a result of the regression analysis, it has been determined that ethical climate perception positively affects employee performance (β= 0,640; p <0,05), job satisfaction (β= 0,614; p <0,05).

Keywords
Ethics, Ethical climate, Performance, Employee performance, Job satisfaction.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri