eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE ÖĞRETMENLERİN ETİK DEĞERLERE UYMA DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Assessing of Teachers’ Level of Ethical Values According to Secondary School Students’ Perception )

Yazar : Etem YEŞİLYURT  M. Emre KILIÇ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 60
Sayfa : 471-486
Dergiye Geliş Tarihi : 2.06.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Etem YEŞİLYURT M. Emre KILIÇ, (18). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE ÖĞRETMENLERİN ETİK DEĞERLERE UYMA DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 60, p. 471-486. Doi: .


Özet
Bu araştırmanın genel amacı, ortaokul öğrencilerinin algılarına göre öğretmenlerin etik değerlere uyma düzeylerini değerlendirmektir. Genel tarama modelinde yapılandırılan araştırmanın evrenini, 2012-2013 akademik yılı bahar döneminde Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer alan bir ilin merkez üç farklı ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleme yöntemi olarak “basit rastlanstısal (tesadüfi) örnekleme yöntemi” seçilmiş ve araştırmanın örneklemini 418 öğrenci oluşturmaktadır. Gündüz ve Coşkun (2012) tarafından geliştirilen iki faktör ve 30 maddeden oluşan, Cronbach alfa güvenirlik değeri.95 olan “Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerler Ölçeği” ile veriler elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi, varyans analizi ve Pearson korelasyon teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle şu genel sonuçlara ulaşılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinin iyi, ancak beklenilen seviyenin altında olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeni açısından, öğretmenlerin ölçeğin mesleki yeterlilik boyutunda yer alan etik değerlere uyma düzeylerine ilişkin kız öğrencilerin lehine bir anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin etik değerlere uyma düzeylerine ilişkin akademik başarı notu değişkenine göre öğrencilerin algıları arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Öte yandan öğretmenlerin mesleki sorumluluk ve mesleki yeterlilik açısından etik değerlere uyma düzeyleri arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bunların yanı sıra ulaşılan sonuçlar doğrultusunda çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Etik, mesleki etik, etik değerler, öğretmenlik mesleği.

Abstract
The aim of this study is to assess teachers’ level of ethical values according to secondary school students’ perception. This research is in survey model and study population consists of secondary school students in three different districts of Turkey’s a city in the central Anatolian region in spring semester of the 2012-2013 academic year. In the research “simple random sampling method” has been selected as sampling method and the research has been carried out with 418 students. Research data has been obtained via ‘’ teacher ethical values according to students’ perception’’ scale, which has two factors and composed of 30 items and value of Cronbach alfa .95, by Gündüz ve Coşkun (2012). Frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, independent sample t-test, analysis of variance and Pearson correlation techniques have been used in data analysis process. In the light of finding, following general conclusions are obtained. Teachers’ level of ethical values according to secondary school students’ perception is good, however; it has been lower than expected. In terms of gender, a significant difference has been identified in favor of female students in teachers’ level of ethical values at the scale’s dimension of professional competence. In addition to this, there is no significant difference according to variable of academic grade in teachers’ level of ethical values according to secondary school students’ perception. On the other hand, a relation which is significant, positive and high level has been found teachers’ level of ethical values from the point of teachers’ professional responsibility and competence. Based on obtained results, several suggestions are made.

Keywords
Ethic, professional ethic, ethical values, teaching profession.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri