eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimYABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(Examination of Turkish Speakıng Anxiety of Foreign Students in Terms of Some Variables )

Yazar : Oğuzhan SEVİM    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 60
Sayfa : 389 - 402
Dergiye Geliş Tarihi : 2.08.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Oğuzhan SEVİM , (18). YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 60, p. 389 - 402. Doi: .


Özet
Bu araştırmanın amacı yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe konuşma kaygılarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören 74 yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Doğan (1988)tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Kaygı Ölçeği” ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik çalışması yapılmış ve Cronbach Alfa katsayısı,92 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde betimsel (frekans, yüzde, ortalama) ve kestirimsel istatistiki yöntemler ile içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe konuşma kaygılarının düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin kaygı düzeylerinin cinsiyet, öğrenim görülen alan, öğrenim durumu, Türkçeden başka bir dil bilip bilmeme ve mezun olunan okul türü bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği de anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı uyruklu öğrenci, Türkçe konuşma kaygısı, yabancı dil kaygısı.

Abstract
The aim of this research is to examine Turkish anxiety of foreign students in terms of some variables. Mixed model was used in the study. The study group of research consists of 74 foreign students studying graduate departments. The research’s data were obtained with “Foreign Language Anxiety Scale” created by Doğan (1988) and semi-structured interview form. The scale’s reliability was done and Cronbach alfa coefficient was found 0,92. Descriptive (frequency, percent, main) and approximate statistical analysis methods and content analysis technique were used at the analysis of data. As a result of study, it was determined that foreign language Turkish anxieties of foreign students is low-level. Besides it is concluded that there is no significant difference in terms of sex, education in the area, educational status, language known or unknown other than Turkish, types of graduted school.

Keywords
Foreign students, Turkish speaking anxiety, foreign language anxiety.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri