eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(The Analysis of the Instructional-Leadership Behaviors of the School Principals Working in Primary Schools in terms of Different Variables )

Yazar : Ahmet AYIK  Gönül ŞAYİR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 60
Sayfa : 15 30
Dergiye Geliş Tarihi : 9.09.2014
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Ahmet AYIK Gönül ŞAYİR, (18). İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 60, p. 15 30. Doi: .


Özet
Bu araştırma ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarının ne düzeyde olduğunu ve öğretmenlerin öğretimsel liderliğe ilişkin görüşlerinin, cinsiyet, mesleki kıdem ve branş değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi 2012 - 2013 eğitim öğretim yılında Konya il merkezinde Meram ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 290 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Şişman (2002) tarafından geliştirilen Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları Anketi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde standart sapma, ortalama, t-testi, Anova ve Kruskal-Wallis H testinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları anketinin boyutlarından öğretim süreci ve öğrencilerin değerlendirilmesi en yüksek düzeyde, öğretmenlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi boyutunun ise en düşük düzeyde algılanan boyut olduğunu göstermiştir. Ayrıca, okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları gösterme düzeylerine ilişkin öğretmen algılarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı; sözel ve güzel sanatlar branşlarındaki öğretmenlerin algılarının sınıf öğretmenleri ve diğer branşlardaki öğretmenlere göre daha yüksek olduğu; öğretmenlerin mesleki kıdemleri ile okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarına yönelik görüşleri arasına anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının geliştirilmesi bağlamında tartışılmıştır.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Öğretimsel liderlik, okul müdürleri, ilköğretim kurumları

Abstract
This study was conducted in the aim of determining what level the instructional-leadership behaviors of the school principals are according to the perceptions of the primary school teachers, and determining whether the views of the primary school teachers differ according to variables of gender, professional seniority and branch. The sample of the study consists of 290 teachers working in the official primary schools under Ministry of National Education in Meram County, Konya city center in 2012-2013 school years. The questionnaire of “Instructional Leadership Behaviors of Principals” developed by Şişman (2002) was used to collect data in the study. In the analysis of the data, standard deviation, mean, t-test, Anova and Kruskal-Wallis H test were used. As a result of the study, the dimensions of teaching process and the evaluation of the students among the dimensions of the questionnaire of instructional leadership behaviors of principals were perceived in the highest level, whereas the dimensions of supporting and improving teachers were perceived in the lowest level. Besides, it was determined that the perceptions of the teachers about the instructional-leadership-behavior levels of the principals do not differentiate significantly; the perceptions of the teachers working in the branches of social and fine arts are higher than the classroom teachers and the teachers in other branches; and there is not a significant difference between the professional seniority of the teachers and the instructional leadership behaviors of the principals. The results of the study are discussed in the context of improving the instructional leadership behaviors of the principals.

Keywords
Instructional leadership, school principals, primary schools

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri