eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(Examining of the Elementary Class Teachers’ Critical Thinking Levels and Their Attitudes towards Reading )

Yazar : Büşra KOÇAK  Yasemin KURTLU A. HAlim ULAŞ Cahit EPÇAÇAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 61
Sayfa : 211 - 228
Dergiye Geliş Tarihi : 20.10.2014
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Büşra KOÇAK Yasemin KURTLU A. HAlim ULAŞ Cahit EPÇAÇAN, (19). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ekev Akademi Dergisi, 61, p. 211 - 228. Doi: .


Özet
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile okumaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından ve aralarındaki ilişki bakımından incelenmesidir. Bu amaçla tarama modelinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise bu evren içinden basit tesadüfi örnekleme ile seçilen 433 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve “California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği”nin Kökdemir (2003) tarafından Türkçeye uyarlanmış hali ve Susar Kırmızı (2012) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16.0 paket programından faydalanılarak Kolmogorov Smirnov Normallik Testi, Man Whitney U, Kruskal Wallis H ve Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeylerinin orta düzeyde yoğunlaştığı, cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşmazken, sınıf değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Okumaya yönelik tutumlarının ise genelde olumlu olduğu cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ancak sınıf değişkenine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile okumaya yönelik tutumları arasında ise düşük, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Adayı, Eleştirel Düşünme, Okuma, Tutum.

Abstract
The aim of this study is to examine the teacher candidates’ critical thinking levels and their attitudes towards reading in terms of various variables and in terms of the relationship between them. For this purpose a research was carried out in the scanning model. The population of this research consists of the students who are studying in Ağrı Ibrahim Çeçen University, Faculty of Education,Department of Elementary Teacher Education. And the sample of the study consists of 433 voluntary students. In the study, personal information form prepared by researchers, the Kökdemir(2003) version of ‘California Critical Thinking Incline Scale’ and also ‘ The Attitude Scale Towards Teacher Candidates’ Reading Habits’ by Susar Kırmızı (2012), were used for collecting data. In the analysis of data, by making use of the SPSS 16.0 packet program, Kolmogorov- Smirnov Normality Test, Man-Whitney U, Kruskal-Wallis H and Spearman Brown Rank Differences Correlation Tests were used. As a result of the data analysis, it was observed that the critical thinking levels of teacher candidates focused on a moderate level. It was also found that their levels varied significantly according to their class variables but not according to their gender variables. And the attitudes towards reading were generally positive and did significiantly differed according to gender but did not differ according to class variable. It was identified that there is a low, positive and significiant relationship between the teacher candidates’ critical thinking levels and their attitudes towards reading.

Keywords
Teacher Candidate, Critical Thinking, Reading, Attitude.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri