eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimERGENLERDE AKILCI OLMAYAN İNANÇLAR İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ
(The Investigation with Structural Equation Modeling of Relationship between Irrational Beliefs and Decision-Making Styles in Adolescents )

Yazar : Adem PEKER  Aslı Kartol, Meva Demir  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 19
Sayı : 63
Sayfa : 1-14
Dergiye Geliş Tarihi : 9.08.2015
Yayımlanma Tarihi : 2015
DOI Number: :
Cite : Adem PEKER Aslı Kartol, Meva Demir, (19). ERGENLERDE AKILCI OLMAYAN İNANÇLAR İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 63, p. 1-14. Doi: 10.17753/Ekev487.


Özet
Bu araştırmanın amacı ergenlerin akılcı olmayan inançlarının karar verme stilleri üzerindeki yordayıcı etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 8. sınıfta öğrenim gören 334 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında Ergenler İçin Mantıkdışı İnançlar Ölçeği, Ergenlerde Karar Verme Ölçeği kullanılmıştır. Veriler Pearson korelasyon katsayısı ve yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda Ergenler İçin Mantıkdışı İnançlar Ölçeği ve Ergenlerde Karar Verme Ölçeği alt ölçek puanları arasında negatif ve pozitif ilişkilerin olduğu görülmüştür. Araştırmanın diğer bir sonucunda akılcı olmayan inançlar (AKOI) örtük değişkeninin karar verme stilleri (KVS) örtük değişkenini negatif yönde ve anlamlı bir düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Ayrıca araştırmanın diğer bir sonucunda AKOI örtük değişkeninin karar vermede özsaygı, ihtiyatlı-seçicilik, umursamazlık, panik ve sorumluluktan kaçma gözlenen değişkenleri üzerinde dolaylı etkilere sahip olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ergenler, Akılcı Olmayan İnançlar, Karar Verme Stilleri, Yapısal Eşitlik Modeli

Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of the predictor on the decisionmaking styles of irrational beliefs in adolescents. Working group of the study consisted of 334 students in the 8th grade. In this study Irrational Beliefs Scale for Adolescents and Adolescent Decision Making Questionnaire were used. On data analyses, pearson correlation and structural equation modeling analysis techniques were use. As a result of correlation analysis, between decision making styles and irrational beliefs was found to be negative and positive relationship. According to structral equation modelling (SEM) results, irrational beliefs of latent variable (IB) predicted negatively and a significant level decision-making styles of latent variable (DMS). In addition, other research results, of the IB latent variable was found to have indirectly effect on the observed variables of self-esteem in decision making, prudent-selectivity, indifference, panic and escape from responsibility.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Keywords
Adolescents, Irrational Beliefs, Decision-Making Styles, Structural Equation Modeling.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri