eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÇALIŞAN KATILIMI, YÖNETİMİN AÇIKLIĞI, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
(An Empirical Study Aiming to Analyze the Interaction between Participative Decision Making, Openness of Management, Organizational Identification and Employee Performance. )

Yazar : Mustafa KESEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 20
Sayı : 66
Sayfa : 463-482
Dergiye Geliş Tarihi : 19.02.2016
Yayımlanma Tarihi : 28.04.2016
DOI Number: :
Cite : Mustafa KESEN , (20). ÇALIŞAN KATILIMI, YÖNETİMİN AÇIKLIĞI, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA. Ekev Akademi Dergisi, 66, p. 463-482. Doi: 10.17753/Ekev605.


Özet
Örgütsel performans artışının bireysel performans artışı ile çok yakından ilişkili oldu- ğu düşünüldüğünde, çalışanların bireysel performans algılarını olumlu yönde etkileyebilecek karar ve uygulamaların önemi gün geçtikçe daha fazla anlaşılmaktadır. Bu sebeple çalışan performansını arttıran ve azaltan faktörlerin neler olabileceği birçok çalışmada ele alınmıştır. Bu araştırmanın amacı da çalışan katılımı ve yönetimin açıklığının örgütsel özdeşleşme ve çalışan performansı üzerindeki etkilerini ampirik bir çalışmayla belirlemektir. Araştırma evrenini üniversitelerin idari personelleri oluşturmaktadır. Bu amaçla bu araştırma, 7 farklı devlet üniversitesinin toplamda 179 idari personeli üzerinde anket tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Çalışan katılımı, yönetimin açıklığı ve çalışan performansı tek boyut ile ölçülürken örgütsel özdeşleşme, örgütle özdeşleşme ve grup içi özdeşleşme olmak üzere iki boyut ile ölçülmüştür. Elde edilen anket verileri doğrulayıcı faktör analizleri, güvenirlik analizleri, korelasyon analizi ve regresyon analizleri aracılı- ğı ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre çalışanların kararlara katılımı grup içi özdeşleşmeyi olumlu yönde etkilerken örgütle özdeşleşme ve çalışan performansını anlamlı bir şekilde etkilememektedir. Diğer taraftan yönetimin açıklığı örgütle özdeşleşmeyi arttırırken grup içi özdeşleşme ve çalışan performansını anlamlı bir şekilde etkilememektedir. Bunların yanında örgütle özdeşleşme çalışan performansını pozitif yönde etkilerken grup içi özdeşleşmenin çalışan performansının artışında önemli bir rol oynamadığı gözlemlenmiştir. Araştırma bulgularının, bazı sınırlılıklara rağmen yöneticilere, çalışanlara ve araştırmacılara önemli ipuçları sunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Çalışan Katılımı, Yönetimin Açıklığı, Örgütsel Özdeşleşme, Çalı- şan Performansı, Ampirik Çalışma, Kamu Üniversiteleri, İdari Personel

Abstract
Considering the close relationship between increase in organizational performance and employee performance, the importance of decisions and implementations which can positively affect individual performance perceptions is understood more in time. Therefore it has been examined the factors increasing or decreasing employee performance in many studies. The purpose of this study is to determine the effects of participative decision making and openness of management on organizational identification and employee performance via an empirical study. Research population consisted of administrative staff of universities. To this end, this research was conducted on a total of 179 administrative staff working in 7 state universities by using survey method. While participative decision making, openness of management and employee performance were measured as a single dimension, organizational identification were measured with two dimensions that are identification with work-group and identification with organization. The survey data were analyzed through confirmatory factor analysis, reliability analysis, correlation analysis and regression analysis. According to the results, while participative decision making positively affects identification with work-group, it has insignificant effects on identification with organization and employee performance. Openness of management, on the other hand, increases identification with organization and it insignificantly affects identification with work-group and employee performance. Besides, identification with organization positively affects employee performance and identification with work-group does not significantly affect employee performance. Despite some limitations, research findings are believed to give significant clues to managers, employees and researchers.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Keywords
Participative Decision Making, Openness of Management, Organizational Identification, Employee Perf

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri