eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimMÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(Examination of Music Teacher Candidates’ Competence Levels in Terms of Various Variables )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 21
Sayı : 72
Sayfa : 1-12
Dergiye Geliş Tarihi : 14.08.2017
Yayımlanma Tarihi : 25.12.2017


Özet
Eğitim kalitesinin belirlenmesinde öğretmenlerin etkisi büyüktür. Bir öğretim kurumunda çalışan öğretmenler gerekli niteliğe ve standartlara sahip değillerse, öğretimden beklenen verim sağlanamaz. Dolayısıyla öğretim kurumunun başarısı öğretmenlerin meslek öncesinde nitelikli olarak eğitilmelerine, meslek içinde de kendilerini geliştirmelerine bağlıdır. Bu noktadan hareketle müzik öğretmeni adaylarının bir müzik öğretmeninde olmasını istediği yeterlikler araştırma konusu olmuştur. Bu çalışma ile müzik öğretmeni adaylarının mesleki açıdan yeterliklerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel bir araştırmadır.  Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın dördüncü sınıfında öğrenim gören 25 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akbulut (2012) tarafından geliştirilen “Müzik Öğretmenleri Mesleki Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma ölçeği likert tipte olup 40 maddeyi içermektedir. Verilerin analizinde non-parametrik yöntemlerden Mann Whitney U Testi ile Kruskal Wallis testinden yararlanılmıştır. Çalışmada müzik öğretmeni adaylarının mesleki yeterlikleri cinsiyet, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu, lisans öğrenimi öncesinde enstrüman öğrenimi alıp almama durumu, öğretmenlik alan bilgisi ve mesleki alan bilgisi değişkenlerine göre incelenmiştir. Çalışma grubunun yeterlik düzeylerinin cinsiyet, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu, öğretmenlik alan bilgisi ve mesleki alan bilgisi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Lisans öğrenimi öncesinde herhangi bir enstrümanın öğrenimini alıp almama durumunun ise müzik öğretmeni adaylarının yeterliklerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının seslendirdikleri şarkıları müziksel bir duyarlık içinde söyleyebilme, okul çalgılarından en az birini derste etkili olarak kullanabilme, çok sesli koro ve çalgı toplulukları (orkestra) oluşturabilme konularında kendilerini “orta düzeyde” yeterli buldukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının kendilerini ve arkadaşlarını “Öğrencilerin yeteneklerinin farkına varabilmelerinde aldığı eğitimin önemli bir rol oynadığının bilincindedirler” konusunda yüksek düzeyde yeterli olduklarını düşündükleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının mesleki yeterlik boyutunda ise kendilerini ve arkadaşlarını hiç bir açıdan tam olarak yeterli görmemektedirler.

Anahtar Kelimeler
Müzik, Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni Adayları, Mesleki Yeterlik, Yeterlik.

Abstract
The influence of teachers is great in determining the quality of education. If teachers working in an institution do not have the necessary qualifications and standards, expected performance cannot be met. Therefore, the success of an educational institution depends on how qualified the teachers’ training were at university and how well they improve themselves when they become teachers. From this point of view, music teacher candidates’ competences became a research subject. The purpose of this study was to measure music teacher candidates’ professional competences. The study is a quantitative study. The study group consisted of 25 fourth year teacher candidates studying at Music Education Department of Nigde Ömer Halisdemir University’s Faculty of Education during the fall semester of 2016-2017 academic year. “Scale of Music Teachers’ Professional Competences” developed by Akbulut (2012) was employed as the study data collection tool. The likert-type scale includes 40 items. Mann-Whitney U Test, one of the nonparametric methods, and Kruskal Wallis test were used for data analysis. In the study, music teacher candidates’ professional competences were examined in terms of gender, father education level, mother education level, whether or not they took an instrument lessons before their undergraduate program, subject knowledge and professional subject knowledge variables. It was seen that competence level of the study group did not show significant difference in terms of gender, father education level, mother education level, subject knowledge and professional subject knowledge variables. Whether or not they took an instrument lessons before their undergraduate program had a significant effect on music teacher candidates’ competences. The study results show that teacher candidates found themselves “moderately” competent in singing songs with a musical sensitivity, using at least one school instrument effectively in class and forming polyphonic chorus and orchestra. It was, also, found that students believed themselves and their friends highly competent in “They are aware that education plays an important role in students realizing their abilities”. In professional competency dimension, teacher candidates do not see themselves and their friends as competent on any level.

Keywords
Music, Music Education, Music Teacher Candidates, Professional Competence, Competence.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri