eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimAĞRI’DAKİ ÇEVRE SORUNLARININ AKADEMİSYEN BAKIŞ AÇISI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
(Investigating Academicians’ Views on Environmental Problems in Agri )

Yazar : Suat POLAT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 22
Sayı : 74
Sayfa : 325-338
Dergiye Geliş Tarihi : 4.06.2018
Yayımlanma Tarihi : 28.09.2018
DOI Number: :
Cite : Suat POLAT , (22). AĞRI’DAKİ ÇEVRE SORUNLARININ AKADEMİSYEN BAKIŞ AÇISI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 74, p. 325-338. Doi: 10.17753/Ekev884.


Özet
İnsanoğlu var olduğu günden beri doğada kendi eliyle birtakım değişiklikler yapmaktadır. Bu değişikler genellikle doğal ortama olumsuz anlamda müdahale yoluyla gerçekleşmektedir. Özellikle sanayi inkılabı ile beraber fabrikalarda seri üretimin gerçekleşmesi bir takım olumsuz gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar önemli ölçüde hava kirliliğine neden olmuştur. Yine fabrikalardan çıkan kirli atıklar gelişigüzel çevreye atılmış ve bunun sonucunda da önemli ölçüde çevre kirliliği meydana gelmiştir. Bununla beraber insanoğlu gelişen teknolojiyi de kullanarak giderek doğal yaşam alanlarını tahrip etmeye başlamıştır. Bu tür gelişmelere bağlı olarak gerçekleşen çevre kirliliğini azaltmanın en önemli yolu insanları bilinçlendirmekten geçmektedir. İnsanların bilinçlenmesi noktasında ise eğitim faaliyetleri önemli rol oynamaktadır. Çevre sorunları Türkiye genelinde yaşanırken Ağrı’da da önemli tahribatlar meydana getirmektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı, Ağrı’daki çevre sorunlarını akademisyen bakış açısıyla değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada örneklem olarak maksimum çeşitlilik örneklemesi, veri toplama aracı olarak ise araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu kapsamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 25 akademisyen ile görüşme formu tekniği kullanılarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, Ağrı’da mevcut çevre sorunlarının hava, su, toprak ve gürültü kirliliği olduğu katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Çarpık kentleşme, yeşil alanların eksik olması, geri dönüşüm çalışmalarına yeterince önem verilmemesi, sokaklarda çöp birikintilerinin olması, yolların düzensiz ve kirli olması, insanların bilinçsiz olması çalışmada ulaşılan diğer sonuçlar olmuştur. Katılımcılar, Ağrı’daki çevre sorunlarının insanların bilinçlendirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların görev ve sorumluluklarını yerine getirmesiyle azaltılabileceğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Çevre Sorunları, Ağrı, Akademisyen, Çevre Eğitimi, Kirlilik.

Abstract
Since the days when human beings exist, they make some changes in the nature with their own hands. These changes usually occur through natural intervention in a negative sense. Particularly with the industrial revolution, mass production in the factories brought with it a number of negative developments. The smoke from the factory floors has caused significant air pollution. The dirty wastes from the factories were also thrown into the surrounding area, which resulted in considerable environmental pollution. However, mankind has also started to destroy the natural habitat by using the developing technology. The most important way to reduce environmental pollution, which is related to such developments, is to make people conscious. Educational activities play an important role in the consciousness of people. Environmental issues are also important destructions in Ağrı in Turkey, while there is form. The aim of this study is to evaluate the environmental problems in Agri with the perspective of academicians. Qualitative research method was used in the study. The maximum diversity sampling was used as a sample in the research and the semi-structured interview form developed by the researchers was used as a data collection tool. Within this scope, data were collected during the academic year of 2017-2018 by using the interview form technique with 25 academicians working at the Ağrı İbrahim Çeçen University. In the analysis of the data, a descriptive analysis method was used. As a result of the study, it was stated by participants that present environmental problems in Ağrı are air, water, soil and noise pollution. There have been other consequences in the area of stranded urbanization, lack of green spaces, insufficient attention to recycling, garbage deposits on the streets, irregular and dirty roads, unconscious people. Participants stated that environmental problems in Ağrı could be reduced by raising awareness of people, fulfilling the duties and responsibilities of public institutions and private institutions and private institutions.

Keywords
Enviromental Problems, Agri, Academician, Enviromental Education, Pollution.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri