eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR SAĞLIK İNANÇ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Evaluation of Sport-Health Belief Levels of Students Who Study in Vocational High School of Health Services )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 77
Sayfa : 45-56
Dergiye Geliş Tarihi : 29.11.2018
Yayımlanma Tarihi : 2019
DOI Number: :
Cite : Alper Tunga PEKER , (23). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR SAĞLIK İNANÇ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Ekev Akademi Dergisi, 77, p. 45-56. Doi: 10.17753/Ekev993.


Özet
Bu çalışmanın amacı sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin spor sağlık inanç düzeylerinin değerlendirilmesidir. Araştırmaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda öğrenim gören hafta 1 gün düzenli olarak beden eğitimi ve spor dersi alan 98 öğrenci (Kız=53 / Erkek=45) gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere Ertüzün (2013) tarafından geliştirilen 5 alt boyutlu “Spor Sağlık İnanç Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 23.0 istatistik paket program kullanıldı. Verilerin normallik sınaması yapılmış ve verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Normallik sınamasına göre elde edilen verilerin ikili karşılaştırılmasında Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi kullanılmış olup, gruplar arasında ki farklılığı belirlemek için Tamhane testi uygulanmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi 0.05 olarak alındı. Elde edilen bulgular incelendiğinde; spor sağlık inanç ölçeği alt boyutlarının cinsiyet bakımından karşılaştırılmasında; kız ve erkeklerin herhangi bir alt boyuta ilişkin sıra ortalamaları arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Ölçeğe ait alt boyutların yaş bakımından karşılaştırılmasında ise algılanan ciddiyet, algılanan engeller, fiziksel yarar ve öz etkililik alt boyutlarına ilişkin anlamlı farklılık tespit edilmez iken, 21 yaş ve üzerinde olan katılımcıların psikolojik yarar alt boyutu sıra ortalamalarının 17-20 yaş arasında ki katılımcılardan anlamlı ölçüde yüksek olduğu görülmüştür (P<0,05). Ölçeğe ilişkin alt boyutların refah düzeyi bakımından çoklu karşılaştırılmasında; algılanan ciddiyet ve öz etkililik alt boyutları için refah düzeyi kötü olan bireylerin refah düzeyi normal olan bireylerden, fiziksel yarar alt boyutu için ise refah düzeyi kötü olan bireylerin, refah düzeyi normal ve iyi olan bireylerden anlamlı ölçüde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (P<0,05). Algılanan engeller ve psikolojik yarar alt boyutları için ise refah düzeylerine göre herhangi bir anlamlı fark belirlenmemiştir

Anahtar Kelimeler
Spor, Sağlık, İnanç, Sağlık Hizmetleri, Öğrenci

Abstract
The aim of this study is to evaluate sport-health belief levels of students who study in vocational high school of health services. 98 students (53=female, 45=male) who study in vocational high school of health services of Ağrı İbrahim Çeçen University and have lesson of physical education and sports once a week participated volunteerly in this study. In this study, ‘‘Sport-Health Belief Scale’’ with 5 sub-dimensions developed by Ertüzün (2013) and personel information form developed by researcher were applied to students. In the analysis of data, SPSS 23.0 IBM statistical software was utilized for data calculation and evaluation. According to the normality test results; it was determined that data had not normal distribution. While comparing data according to normality test results in terms of dual comparisions, Mann Whitney-U test was used. Kruskal Wallis test was used in multiple comparisions and Tamhane test was applied in order to determine difference between the variables. Significance level in this study was determined as =0.05. As a result of the research, when comparisions were determined according to gender, time of sports making and weekly number of sports making variables, There was no a significant difference in terms of any dependent variables. On the other hand, it was determined that psychological benefit level of individuals aged 21 and over years was significantly higher than individuals aged 17-20 years. In welfare level variables, it was concluded that perceived seriousness and self-efficacy levels of individuals whose welfare level was poor was significantly different from individuals whose welfare level was normal, it was also concluded that physical benefit level of individuals whose welfare level was poor was significantly different from individuals whose welfare levels were normal and good.

Keywords
Sport, Health, Belief, Health services, Student

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri