eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM METİNLERİNİN YAZIM VE NOKTALAMA KURALLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dil eğitimi hem duygusal hem de bilişsel süreçleri içermesinden dolayı önemlidir. Çünkü dil eğitimi vasıtası ile bireyler kendilerini ifade etme ve sosyal etkileşim kurma imkânına kavuşmaktadır. Dil eğitimi genel olarak ana dili eğitimi ve yabancı dil eğitimi olarak iki gruba ayrılmaktadır. Yabancı dil eğitimi, bireylerin ana dili kullanma becerileri ile doğru orantılıdır. Çünkü bireyler ana dili edinmeleri sırasında kullandıkları dil öğrenme stratejilerini yeni dil öğrenme süreçlerine de taşımaktadırlar. Bu durum Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin çok boyutlu olarak planlanmasını ve analiz edilmesini gerektirmektedir. Bu araştırmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi sürecinde öğrencilerin yazılı anlatım derslerinde yaptıkları hataların tespiti amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel yöntemler tercih edilmiştir. Türkçe Öğretim Merkezi’ndeki B2 grubundan random yöntemle seçilen 20 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Bu araştırmanın veri kaynağını Türkçe dersini alan öğrencilerin yazma derslerinde ürettikleri metinler oluşturmaktadır. Araştırma sırasında Türkçe dersi alan öğrencilerin yazdıkları metinler yazım ve noktalama kuralları açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada doküman incelemesi kullanılarak metinler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin genel olarak dil bilgisi kuralları, ana dillerinden yanlış aktarımlar, noktalama hataları vb. yönünden sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma vasıtası ile Türkçe öğrenen öğrencilerin metinlerindeki yaptıkları hataların temel kaynağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarının yazma eğitimi programlarının planlanmasında eğitimcilere yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yazma Eğitimi, Dil Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Yazım Hataları.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri