eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


ATTITUDES OF TEACHERS TOWARDS L1 USE IN ENGLISH CLASSROOM IN THE CONTEXTS OF TURKEY AND KYRGYZSTAN
İngilizceyi en üst seviyede öğrenmek için tüm öğrencilerin aynı ve benzer olaylarla karşı karşıya kalmaktadır. Diğer bir değişle İngilizce sınıfında anadilin kullanımı kaçınılmaz hâle geldiği görülmektedir. Bir birinden farklı ve çeşitli çalışmaların neticesinde İngilizce sınıfında ana dili kullanıp kullanmadğına dair farklı tutum ve nedenleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin İngilizce sınıfında anadil kullanmaya yönelik tutumlarını belirlemek ve nedenlerini ortaya koymak için açık uçlu anket yolunu amaç edinmiştir. Öğretmenlerin tutumları, öğretmenlerin ve öğrencilerin ana dili kullanımı bakımından ayırt edilmiştir. Bunun dışında öğretmenlerin anketleri yoluyla, sınıfta aktivite yaparken hangi durumda en iyi anadil ve İngilizce ile gerçekleştirilmesi sorusu sorularak somut yanıt elde edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız, Türkiye ve Kırgızistan’daki üniversitedeki öğretmen elemanların katılması sonucunda tutumlar arasındaki fark tespit edilmiştir. Anketlerin sonucunda elde edilen nitel veriler toplanmış, analiz edilmiş ve Nvivo 12 yazılım programı ile kodlanmıştır. Araştırmamızın bulguları, öğretmenlerin kendi ana dili kullanımlarına yönelik tutumlarının olumlu olduğunu ortaya koyulmuştur. Öğretmenlerin anketinden elde edilen sonuçlar Türkiye bağlamındaki öğretmenlerin çoğunluğunun, öğretmenlerin ana dili istihdamı konusunda Kırgız meslektaşlarına göre daha olumlu bir tutum sergileme eğiliminde olduğunu ortaya koyulmuştur. Ayrıca öğretmenlerin, öğrencilerin ana dili kullanımına karşı tutumu konusunda da önemli bir fark gözlenmemiştir. Benzer şekilde Türkiye’deki öğretmenler ile Kırgız öğretmenlerin öğrencilerin ana dili kullanımına yönelik tutumları arasında da önemli bir fark gözlenmemiştir. Sona doğru gelince öğretmenlerin görüşlerine dayanarak ana dili ve İngilizce üzerinden gerçekleştirilen etkinlikler listelenmiş ve tartışılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin İngilizce sınıfında anadili tercih etmesi pedagojik nedenlerle kullandıkları ortaya çıkmıştır. Sonuçlar ayrıca ana dilin sınırlı ve mâkul bir şekilde kullanılması İnglizce yeterliliğini arttırmak için kolaylaştırıcı bir araç olarak kullanabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Tutumlar, Ana Dili (Türkçe ve Kırgızca), İngilizce, Nedenler, Yararı, Zararı.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri