eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


YOLSUZLUĞUN AKTARIM KANALLARI YOLUYLA EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİNİN KEİ ÜLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yolsuzluk; gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ortak bir sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yolsuzluk ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki doğrudan olabileceği gibi bazı aktarım kanalları yoluyla da gerçekleşebilmektedir. Çalışmada öncelikle; konu ile ilgili literatür çalışmalarına değinilmiş, sonrasında ise yolsuzluk aktarım kanalları üzerinde durulmuştur. Son olarak Panel Veri Analizi kullanılarak, yolsuzluğun ekonomik büyümeye doğrudan etkisi ile birlikte, beşeri sermaye ve yatırım kanalları yoluyla yolsuzluğun ekonomik büyümeyi ne şekilde etkilediği incelenmiştir. Bu amaçla analizde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) üyesi 11 ülkenin 2003-2017 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; yolsuzluğun ekonomik büyümeyi doğrudan negatif yönde etkilemesinin yanında, yatırım kanalı aracılığıyla yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Diğer taraftan beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişkinin bulunamaması, beşeri sermaye değişkeninin KEİ ülkeleri açısından bir yolsuzluk aktarım kanalı görevi görmediği sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yolsuzluk, Yolsuzluk Aktarım Kanalları, Yatırım, Beşeri Sermaye. Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri