eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARINDA TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME BECERİLERİNİ KULLANABİLME DURUMU
Araştırmanın temel amacı Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinde hazırladıkları projelerine tasarım odaklı düşünme becerilerini yansıtma süreçlerini incelenmektir. Yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine göre tasarlanmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilen veriler, betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler lisans programında öğrenim görmekte olan 16 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından dörder kişilik gruplar oluşturularak çalışma yürütülmüştür. Yapılan bu çalışma sonucunda, tasarım odaklı düşünme yaklaşımının katılımcıların tasarım yapabilme, empati kurabilme, çok boyutlu algılama, araştırma yapma, çözüm üretme, problem çözme, eleştirel düşünme gibi becerilerinin gelişimine olumlu yönde katkı sağladığı saptanmıştır. Bunun dışında katılımcıların ortak hareket etme, grup dayanışması içinde olma, duyarlı olma gibi özelliklerini geliştirdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tasarım Odaklı Düşünme, Topluma Hizmet Uygulamaları, Tasarım, Sosyal Bilgiler, Beceri.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri