eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ÖZERKLİĞİ DÜZEYLERİ VE BU DÜZEYLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yazma becerisi edinimi sürecinde öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olması ve bu doğrultuda kendi öğrenmesini yürütmesi yazma özerkliğidir. Araştırmanın amacı, ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin yazma özerkliği düzeylerini belirlemek ve bu düzeyleri çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Çalışma grubunda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Aydın ili Efeler ilçesinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören 527 yedinci sınıf öğrencisi yer almıştır. Araştırma, genel tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, “Yazma Özerkliği Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yazma özerkliği toplam puan ortalaması 46,059±9,370 (Min=22; Maks=66) olarak saptanmıştır. Öğrencilerin yazma özerkliği puanları, anne baba eğitim durumu ve okul öncesi eğitim alma durumuna göre anlamlı farklılık göstermezken önceki yıl okunan kitap sayısı, Türkçe dersi karne notu ve cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Yazma Özerkliği, Yazma Becerisi, Ortaokul, 7. Sınıf, Yazma Eğitimi.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri