eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA MÜZİKLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ MASALIN DERS BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ülkemizde özellikle ilkokul kademesinde öğrenci, öğretmen ve derslik sayısının yetersiz olması ve okulun bulunduğu bölgede ulaşım problemlerinin yaşanması gibi nedenlerle eğitim öğretimin devam edebilmesi için farklı yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yöntemlerden biri en az iki sınıfın birleştirilmesiyle eğitim öğretimin tek öğretmen tarafından verildiği birleştirilmiş sınıfların oluşturulmasıdır. Birleştirilmiş sınıflarda birden fazla yaş grubunun aynı ortamda ders görmesi eğitim öğretim sürecinin verimini azaltmakta ve öğrencilerin kalıcı öğrenmelerini engellemektedir. Derslerde verimi artırmak, kalıcı, etkili ve anlamlı öğrenmeler sağlamak, ders anlatımında uygulanan öğretim yöntem ve tekniklerinin işlevselliğiyle ilişkilidir. Bu konuda geleneksel öğretim yöntem ve teknikleri çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda, yapmaktan keyif aldıkları aktivitelerin derslere uyarlanması ile daha aktif katılımın sağlanacağı ve akademik başarının artacağı öngörülmektedir. Tüm bunlardan yola çıkarak kültürel ve toplumsal açıdan en önemli edebi türlerimizden biri olan masallar ders kazanımlarıyla harmanlanarak bütün sözel, görsel, fantastik ögeleriyle bir ders materyali haline getirilmiştir.Anlatımı zenginleştirmek ve daha eğlenceli hale getirmek amacıyla ders konularını kapsayan, masala uygun çocuk şarkıları yazılıp bestelenmiş ve müzikli masallar oluşturulmuştur.Bu araştırmada birleştirilmiş sınıflarda müzikle zenginleştirilmiş masalların ders başarısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2. 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 51 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerden 25’i deney, 26’sı kontrol grubunda yer almıştır. Analiz sonuçlarına göre geleneksel yöntem uygulanan gruplarla, şarkılı masalla ders anlatımı yapılan gruplar arasında amaçlanan kazanımların kazandırılması açısından anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Birleştirilmiş Sınıf, Akademik Başarı, Masalla Eğitim, Müzikle Eğitim, Geleneksel Öğretim.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri