eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


İMGE, İMGELEM VE İMGELEME KAVRAMLARI BAĞLAMINDA SANAT ESERİNİN OLUŞUMU
Sanatsal oluşumların insan ile var olduğu bilinmektedir. Bu oluşumların insana bağlı yaratıcı süreçleri tetikleyerek ve onlara yeni bir yaklaşım sunarak kendi başına bir sanat eseri olma niteliği kazandırdığı görülmüştür. Sanatçının toplumlardaki yerini ve önemini ortaya koyan en önemli şeylerden birisi de ona bağlı gelişen yaratımsal olgularının birçok alana yansımasıdır. Bu noktadan hareketle çalışmamızın kapsamı gereği imge, imgelem ve imgeleme bağlamında oluşturulan sanat eserinin tarihsel süreçlerdeki oluşumlarında, imge ve imgeye bağlı oluşturulan sanat eserinin sanatçıya bağlı değişken özelikleri ele alınmıştır. İmge ve imgeye bağlı oluşturulan imgelem ve imgeleme kavramlarının sanat eserindeki rollerine ilişkin özellikleri ele alınarak çalışmanın önemi üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Konuya ilişkin kavramlar; nitel veriler çerçevesinde değerlendirilmiş olup, imge, imgelem ve imgeleme kavramlarına bağlı kalınarak bir sanat eserinin oluşum süreçlerindeki etkenleri ve nedensellikleri irdelenmiştir. Sanat tarihi süreçlerinde; sanat eserinde kullanılan imgenin, dönemsel olarak hangi süreçlerden geçtiği ve buna bağlı olarak o dönemlerde yaşanan toplumsal faaliyetlere ilişkin olayları ve olguları yansıtmasıyla imgenin sanattaki işlevi ve sanatçıya sunduğu yaratım süreçleri bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Sanat eserinin oluşumunda toplumsal yapı ve farklılıkların içerdiği değişkenlikler, uygarlıkların sosyokültürel özelliklerini yansıtmasının yanı sıra onlara özgü yaşamsal ritüellerin izlerinin de yansıtıldığı bir zemin oluşturduğu görülmüştür. Geçmişte var olan uygarlıkların özelliklerini günümüze taşıyan ve yansıtan imge ve imgeye bağlı kavramlar; gösterge, sembol, tema ve konu gibi unsurlarla bütünlük sağlayarak onlara ait farklılıkların yansıtılmasında da büyük bir rol oynamıştır. Bu hususta imge, imgelem ve imgeleme kavramları incelenerek sanat eserindeki yeri irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sanat, Sanat Eseri, İmge, İmgelem, İmgeleme.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri