eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


JİGSAW TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN META-ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Bu araştırma, işbirlikli öğrenme tekniklerinden Jigsaw tekniği ile ilgili Türkiye’de 2005-2012 yılları arasında yapılmış deneysel çalışmaların sistematik bir incelemesi ile bunun öğrencilerin akademik başarı, kalıcılık ve tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda “Jigsaw tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi nedir?” sorusu incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 37 (25 makale, 12 tez) adet çalışmaya ulaşılmış ancak özellikle öntest-sontest uygulanan ve gruplar arasında karşılaştırma yapılan araştırmalardan 11 (6 makale, 5 tez)’i araştırma için seçilmiştir. Bu çalışmada, akademik başarıya ilişkin puanları içeren çalışmalar rastgele etkiler modeliyle analiz edilmiş ve etki büyüklüğü değerinin (ES=1,1971) Cohen’in (1992) sınıflamasına göre geniş aralıkta olduğu görülmüştür. Çalışma sonunda Jigsaw tekniği ile yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarıları, kalıcılık ve tutum puanları üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Jigsaw tekniği, geleneksel öğrenme, akademik başarı, meta-analiz.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri