eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖzet


EVLİLİK UYUMU, ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU VE AİLE İŞLEVSELLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu araştırmanın amacı evli ve çocuk sahibi bireylerin evlilik uyumu, çocuk yetiştirme tutumu ve aile işlevselliği arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi inceleyen model test edilmiştir. Çalışma gurubu, uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş 659 evli ve çocuk sahibi bireyden (kadın n= 391; erkek n= 268) oluşmaktadır. Araştırma verileri Evlilikte Uyum Ölçeği (EUÖ), Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği (PARI) aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizi IBM SPSS 23 ve AMOS 24 programları kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde değişkenler arası korelasyonel ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile hesaplanmıştır. Değişkenler arasındaki nedensel ilişki ve bu ilişkinin yönünü ortaya koyan modelin gücü ise yapısal eşitlik modeli path analizi kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çocuk yetiştirme tutumu ile aile işlevselliği arasında negatif yönlü; aile işlevselliği ile evlilik uyumu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda, çocuk yetiştirme tutumu aile işlevselliği üzerinde, aile işlevselliği de evlilik uyumu üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler
Evlilik Uyumu, Aile İşlevselliği, Çocuk Yetiştirme Tutumu, Yapısal Eşitlik Modeli, Aile Danışması.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri